Preizkus strokovne usposobljenosti za zdravstvene tehnike in tehnike zdravstvene nege

Preizkus strokovne usposobljenosti za zdravstvene tehnike in tehnike zdravstvene nege

Preizkus strokovne usposobljenosti za zdravstvene tehnike in tehnike zdravstvene nege iz 38/2. člena ZZDEJ-K in podelitev licence za strokovno področje. Vse podrobnosti najdete tudi na tej povezavi Zbornice-Zveze.

Obrazci

OB-JPOOP02-39-PRIJAVNICA-ZA-PREIZKUS-STROKOVNE-USPOSOBLJENOSTI-ZA-IZVAJALCE-IZ-38-2-CLENA-ZZDej-K

OB-JPOOP02-40-Izjava-izvajalca-zdr.-dej.-o-izpolnjevanju-pogojev-38-2-clen-ZZDej-K

Rok za podelitev licence za strokovno področje

Za izvajalce zdravstvene nege iz drugega odstavka 38. člena ZZDej-K se rok za podelitev licence za strokovno področje izteče v štirih (4) letih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre. Pogoj za podelitev licence za strokovno področje za t. i. »drugo skupino izvajalcev« je uspešno opravljen preizkus strokovne usposobljenosti.
Zbornica – Zveza je Ministrstvu za zdravje predlagala, da se zakonski rok za podelitev licence iz 38/2. člena ZZDej-K zaradi epidemioloških razlogov podaljša, vendar rok za zdaj ostaja nespremenjen.

Izvajalec zdravstvene nege iz drugega odstavka 38. člena ZZDej-K za opravljanje preizkusa in podelitev licence Zbornici – Zvezi posreduje:

  • prijavnico za preizkus strokovne usposobljenosti in vlogo za podelitev licence,
  • izjavo izvajalca zdravstvene dejavnosti o izpolnjevanju pogojev po 38. členu ZZDej-K,
  • potrdilo o plačilu stroškov preizkusa strokovne usposobljenosti oziroma izjavo izvajalca zdravstvene dejavnosti o kritju stroškov preizkusa strokovne usposobljenosti,
  • potrdilo o plačilu upravne takse.
Plačilo stroškov preizkusa

Stroške preizkusa v višini 80 € se nakaže na račun Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze, Ob Železnici 30 A, 1000 Ljubljana, številka računa: SI56 0201 5025 8761 480, sklic 00 0601-086, sklic 00 0601-087. Pristop k preizkusu je mogoč po prejemu izjave delodajalca o izpolnjevanju pogojev po 38/2. členu ZZDej-K in potrdila o plačilu stroškov preizkusa ali izjave delodajalca o kritju stroškov preizkusa.

Prijavnica za preizkus strokovne usposobljenosti in vloga za podelitev licence za strokovno področje

S podpisom prijavnice izvajalec izjavi, da želi, da mu Zbornica – Zveza po uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti podeli licenco za strokovno področje.

Plačilo upravne takse

Strošek upravne takse za podelitev licence v višini 22,60 € je prihodek proračuna Republike Slovenije in se nakaže na račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova ulica 5,1000 Ljubljana, podračun JFP, številka računa: SI56 01100-1000315637, sklic: SI11 27111-7111002-71234 (za plačilo iz tujine: SWIFT: BSLJS2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, Delivery account: SI11 27111-7111002-71234). V primeru, da upravne takse ne poravna vlagatelj vloge, je pod namen vplačila potrebno vnesti ime in priimek vlagatelja vloge ter Zbornici – Zvezi posredovati kopijo dokazila o plačilu.

Termini pisnih preizkusov strokovne usposobljenosti:

Pisni preizkusi strokovne usposobljenosti bodo v letu 2022 potekali praviloma v naslednjih terminih: 19. maj, 16. junij, 15. september, 20. oktober, 17. november, 15. december

Pisno preverjanje znanja poteka v spletni učilnici (Moodle), izpitne naloge so praviloma izbirnega tipa. V Moodle učilnici bo objavljeno še dodatno študijsko gradivo (PPT predstavitve poudarkov nekaterih izpitnih vsebin) ter video posnetki predavanj nekaterih izpitnih vsebin. Do vsebin spletne učilnice izvajalci dostopajo z geslom, ki ga pridobijo po posredovanju popolne prijave na preizkus.

Kandidati, ki se bodo prijavili na preizkus, bodo imeli pred opravljanjem pisnega preizkusa možnost predhodno testiranje izpitnega okolja (poskus izvedbe pisnega izpita).

Pisno preverjanje znanja traja največ 120 minut in je uspešno opravljeno, če izvajalec doseže vsaj 60-odstotni uspeh. Uspešno opravljen pisni del preverjanja znanja je pogoj za pristop k ustnemu oziroma praktičnemu preverjanju znanja izvajalca.

Ustno, praktično preverjanje Uspešno opravljen pisni del preverjanja znanja je pogoj za pristop k ustnemu oziroma praktičnemu preverjanju znanja kandidata, ki poteka v prostorih Zbornice – Zveze, Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana pred tričlansko izpitno komisijo. Uspeh izvajalca na preizkusu strokovne usposobljenosti se ocenjuje z »opravil« ali »ni opravil«. Ustno oziroma praktično preverjanja znanja bo praviloma potekalo v tednu, ki sledi pisnemu preverjanja znanja oziroma lahko v primeru večjega števila kandidatov tudi kasneje.

Ustno oziroma praktično preverjanja znanja izvajalca traja največ 30 minut in je uspešno opravljeno, če izvajalec doseže vsaj 75-odstotni uspeh.

Vsebine preizkusa strokovne usposobljenosti  – povezavo do gradiv najdete na:

https://www.zbornica-zveza.si/register-licence-javna-pooblastila/licenca38-clen-zzdej-k/

  1. Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika
  2. Temeljni postopki oživljanja
  3. Kakovost in varnost v zdravstvu
  4. Strokovno področje zdravstvene nege –  še ni gradiva
Za vse dodatne informacije sem vam na voljo

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj-Ormož