Zapisnik 1. Seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož z dne 12.1.2024

Zapisnik 1. Seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož z dne 12.1.2024

Zapisnik 1. Seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož z dne 12.1.2024

Zapisnik 1. Seje predsedstva DMSBZT Ptuj–Ormož z dne 12.1.2024

Dnevni red
 1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja
 2. Pregled zapisnika 4. redne seje iz dne 4.10.2023
 3. Novosti Zbornice – Zveze
 4. Poročilo o delu društva 2023 – priloga zapisniku
 5. Priprave na redni občni zbor – 16.3.2024
 6. Razno

Prisotni člani: Mira Gašparič, Irena Klasinc, Sergeja Zebec, Brigita Mlinarič, Metka Rašl, Andreja Bračič, Dragica Golob, Suzana Komperšak, Valerija Kokot, Nevenka Rosić, Klemen Vidovič, Anja Lipuš, Tanja Ribič Vidovič.

Opravičeno odsotni: Ida Emeršič, Irena Galun, Gordana Zelenik, Marija Kokol, Polonca Dovnik, Maja Zakelšek, Boštjan Viher.

Ad 1) Predsedstvo je sklepčno. Zapisnikar Klemen Vidovič.

Ad 2) Zapisnik 4. seje je soglasno potrjen.

Ad 3) Novosti na Z-Z

 • Osrednja točka 29. seje strateškega sveta za zdravstvo, ki ga vodi dr. Erik Brecelj, je bila posvečena specializacijam v zdravstveni negi. SSZ je po izčrpnih predstavitvah in razpravi z večino glasov zaključil, da so potrebe po specializacijah v zdravstveni negi nujne in smotrne. pripravili ustrezno dokumentacijo s konkretnimi predlogi za uvedbo teh specializacij in jih bodo poslali SS v potrditev
 • Skupščina EFN – potekale volitve za novega predsednika EFN za mandatno obdobje 2023– 2025. Na mesto predsednika je bil izvoljen Aristides Chorattas iz ciprskega združenja medicinskih sester in babic, ki je doslej zasedal položaj podpredsednika in nasledil dosedanjo predsednico Elizabeth Adams,
 • Z-Z predstavili so svoje pripombe k Splošnemu dogovoru za leto 2024. Z -Z je predlagala, da se v splošnem dogovoru v skladu z usmeritvami MZ tim poveča z 0,5 dipl. m. s. na 1 dipl. m. s. – za polni delovni čas in ne več polovični izvaja storitve spremljanja bolnikov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi in preventivne preglede opredeljenih pacientov, starejših od 30 let.
 • Nastavljen nov državni sekretar na MZ – Denis Kordež. Po izobrazbi je magister inovativnega menedžmenta v sociali, magistriral je na temo dejavnikov pomanjkanja družinskih zdravnikov.
 • Na pobudo zdravstvenih zavodov je na Z–Z potekal sestanek o zaposlovanju tujcev v zdravstveni in babiški negi. Delodajalci, ki si želijo v svoje vrste privabiti tudi tuje medicinske sestre in se udeležujejo zaposlitvenih sejmov v tujini, so predstavili pomanjkljivosti sistemskih informacij. – v najkrajšem možnem času pripravili skupno zloženko s postopkom priznavanja izobrazbe, poklicne kvalifikacije in zaposlitve, da bodo informacije enotne in pravične tudi do iskalcev zaposlitve
 • Na seji je bilo poudarjeno, da se veliko prijavljenih na izobraževanja teh ne udeleži in od izobraževanja ne odjavi. Na ta način onemogočijo udeležbo nekomu drugemu in povzročijo dodatne stroške organizatorju izobraževanj.
 • Pripraviti ukrepe.
 • Na MZ je znova potekal sestanek za kadrovske standarde in normative. Na sestanku sta bila prisotna na novo imenovana državna sekretarja Denis Kordež in Eva Vodnik. Sestanek je vodila v. d. direktorice Direktorata za zdravstveno nego Nataša Vidnar. V imenu Zbornice – Zveze se ga je udeležila Zdenka Kramar, ki je prisotnim predstavila predlog pravilnika kadrovskih standardov in normativov v zdravstveni. Sedaj gre v ponovni pregled zaradi menjave na MZ.
 • V okviru Nacionalne koordinacije predsednice Z-Z je predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar sprejela delegacijo. Predsednico so seznanili z nujnimi ukrepi na področju zdravstvene nege in izmenjali poglede na prihodnji razvoj zdravstva v Sloveniji. Predsednica Nataša Pirc Musar je obljubila podporo pri nadaljnjih prizadevanjih v korist stroke zdravstvene in babiške nege in pacientov
 • Predsednica je izrazila nestrinjanje in nezadovoljstvo z dejstvom, da bodo s prestrukturiranjem delovanja Ministrstva za zdravje ukinili prav Direktorat za zdravstveno nego, ki je deloval dobro leto dni. Izjavila je, da sta zdravstvena in babiška nega v diskriminatornem položaju v primerjavi z drugimi tremi reguliranimi poklici v zdravstvu, pa naj gre za področni zakon, stol za mizo odločevalcev in še kaj.
 • Predsednik Nadzornega odbora gospod Boštjan Viher je prejel anonimno pismo. Vsebina anonimke se nanaša na strategijo razvoja Zbornice – Zveze in obseg finančnih sredstev vezanih na realizacijo. Pisci anonimke so bili tudi kritični do »potovanj« vodstva v tujino.
 • Predana zahvala društvom ob pomoči članom za prejeto pomoč ob poplavah.

Ad 4) Poročilo o delu društva 2023 –priloga zapisniku

Ad 5) Priprave na redni občni zbor – 16.3.2024

 1. Izvolitev organov občnega zbora
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Sprejem poslovnika delovanja občnega zbora
 4. Poročilo o delu Društva in finančno poročilo 2023
 5. Poročilo Nadzornega odbora
 6. Poročilo častnega razsodišča
 7. Plan dela za leto 2024

Delovno predsedstvo:

 1. Suzana Komperšak, predsednica
 2. Irena Klasinc
 3. Valerija Kokot

Verifikacijska komisija:

 1. Andreja Bračič, predsednica
 2. Anja Lipuš
 3. Boštjan Viher

Zapisnikar:

 1. Klemen Vidovič

Overovatelja zapisnika:

 1. Natalija Matjašič
 2. Brigita Mlinarič

Ad 6) Razno

 • Vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi pozivamo, da so pozorni na iztek licenčnega obdobja. Bolničarji in zaposleni s srednješolsko izobrazbo – večini se izteka 7 letno obdobje že avgusta 2024 (tisti, ki so zaposleni od leta 2017), ko morajo opraviti 3 obvezne vsebine (Etika in zakonodaja,
 • Kakovost in varnost in TPO z vključenim AED).

PROSIM PRAVOČASNO OPRAVITE OBVEZNOSTI, DA NE BO TEŽAV.

 • Etika in zakonodaja v zdravstvu – 19.1.2024
 • TPO z vključenim AED – 16.2.2024, 5.4.2024 in 19.10.2024
 • Kakovost in varnost – 16.3.2024

V PRIMERU, DA BO ŠTEVILO PRIJAV VEČJE KOT JE RAZPISANIH PROSTIH MEST (Etika in zakonodaja že polno, prijavljenih 95 udeležencev), SE BODO OBVEZNE VSEBINE DODATNO ORGANIZIRALE V NAŠEM DRUŠTVU. Za prijave se obrnete na predsednico 041 429 228 – Tanja

KOTIZACIJ ZA OBVEZNE VSEBINE V DRUGIH DRUŠTVIH ZA ČLANE NE PLAČUJEMO. SKLEP 7 (Zapisnik 3. seje – 8.4.2022) Soglasno s 14 glasovi je potrjeno, da kotizacije za obvezne vsebine v drugih Društvih ne bomo plačevali iz našega sklada za izobraževanje, saj je bilo organizirana. Etika in zakonodaja 11x, Kakovost in varnost 13x, TPO z vključenim AED 26x v sedmih letih.

 • Razočaranje nad objavami v Utripu – večina naših aktivnosti o katerih smo poročali, vključno Podelitev Srebrnih znakov je bilo objavljeno le v e-obliki Utripa in ne v tiskani. Predsednica bo posredovala na seji ORSD.
 • Na Z-Z je predsednica oddala plan strokovnih izobraževanj za leto 2024 in Poročilo o delu Društva za leto 2023.
 • Poslanci za Skupščino 26.3.2024 o kraju in času nas bo predsednica obvestila, takoj, ko bo znano.
  1. Tanja Ribič Vidovič
  2. Nevenka Rosič
  3. Valerija Kokot
  4. Mira Gašparič
  5. Boštjan Viher
 • Že večkrat se je na izobraževanjih pokazala potreba po dodatnem računalniku za potrebe Društva, saj se računalnik poleg registracije istočasno potrebuje za predavanja.
  • SKLEP 1: Soglasno se sprejme, da se kupi dodaten računalnik za potrebe Društva. Leto 2023 smo v Društvu pozitivno zaključili, zato se predlaga izplačilo sejnin in nagrad v Predsedstvu za leto 2023.
  • SKLEP 2: Soglasno sprejet sklep o izplačilu sejnin in nagrad za leto 2023 in se izplača do konca meseca aprila.

V DMSBZT PTUJ–ORMOŽ je na dan 1.1.2024 imelo 894 članov.

Zapisnikar: Klemen Vidovič