Zapisnik 3. Seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož z dne 13.6.2024

Zapisnik 3. Seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož z dne 13.6.2024

Zapisnik 3. Seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož z dne 13.6.2024

Zapisnik 3. Seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož z dne 13.6.2024

Dnevni red
 1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja
 2. Pregled zapisnika 2. redne seje
 3. Novosti Zbornice – Zveze
 4. Poročilo iz strokovnih izobraževanj in aktivnosti društva
 5. Plan aktivnosti društva
 6. Razno

Prisotni člani: Ida Emeršič, Mira Gašparič, Andreja Bračič, Dragica Golob, Suzana Komperšak, Valerija Kokot, Sergeja Zebec, Marija Kokol, Boštjan Viher, Klemen Vidovič, Tanja Ribič Vidovič.

Opravičeno odsotni: Irena Galun, Metka Rašl ,Gordana Zelenik, Polonca Dornik, Maja Zakelšek, Irena Klasinc, Brigita Mlinarič, Nevenka Rosić, Anja Lipuš (predsednica nadzorni odbor).

Ad 1) Predsedstvo je sklepčno. Zapisnikar Klemen Vidovič.

Ad 2) Zapisnik 2. seje je soglasno potrjen.

Ad 3) Novosti na Z-Z

 • Člani Upravnega odbora sprejmejo sklep, da se oblikuje delovna skupina za pripravo mape za dijake in študente ob 100-letnici izobraževanja medicinskih sester na Slovenskem.
 • Zbornica – Zveza bo regijskim strokovnim društvom 1-krat letno posredovala e-naslove posameznih članov RSD, v namen obveščanja članov o dejavnostih v RSD – smo jih že prejeli.
 • Sekciji študentov bodo RSD 1-krat letno prispevala 20 € na posameznega študenta
 • RSD bodo prispevala 1 € na člana posameznega RSD kot prispevek za aktivnosti,vezane na 100 let izobraževanja medicinskih sester v Sloveniji, za pripravo spominske značke ter za organizacijo slavnostne akademije na Brdu pri Kranju.
 • Podana je bila pobuda (Tanja Ribič Vidović), da spominske značke prejmejo tudi dijaki 3. letnikov Gimnazije Ormož – smer zdravstvena nega (saj je to prva generacija) – vendar je bilo povedano, da jih dobijo le 4. zaključni letniki in ne more biti izjeme.
 • 7. 5. 2024 Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko je v Narodni galeriji predstavnicam Zbornice – Zveze ter Združenja Naravni začetki izročila listino ob vpisu babištva na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine.
 • 10. 5. 2024 je Zbornica – Zveza obeležila mednarodni dan medicinskih sester in mednarodni dan babic z 19. Simpozijem zdravstvene in babiške nege Slovenije, ki je potekal pod geslom Medicinske sestre in babice – gonilna moč zdravstvenega varstva. Poleg tega je Zbornica – Zveza na slavnostni akademiji svečano podelila 10 zlatih znakov, najvišja priznanja Zbornice – Zveze za pomembne prispevke in dosežke na področju zdravstvene in babiške nege, ter priznanje za življenjsko delo Angele Boškin je prejela Darinka Klemenc (več o dobitnicah v Utripu str. 5).
 • Zaradi stopnjevanja nasilnih dogodkov v zdravstvu, na katere družba ni našla pravega odgovora, je Zbornica – Zveza podprla kampanjo »Ne! nasilju v zdravstvu«. Predlagana sprememba kazenskega zakonika lahko pripomore k zaščiti vseh, ki se v zdravstvu trudijo v dobro bolnika. Za obravnavo zakonske spremembe v okviru zakonodajnega postopka moramo zbrati pet tisoč podpisov podpore volivcev – ŠE ENKRAT NAPROŠAMO, DA SE ODZOVETE.
 • Ministrstvo za zdravje je 21. 5. 2024 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju organiziralo okroglo mizo o novostih, ki jih prinaša novo nastajajoči zakon o kakovosti v zdravstvu, ki je v javni obravnavi in na katerega je bilo mogoče še vložiti pripombe. Z-Z poudarilo, da morajo strokovne nadzore s svetovanjem še naprej izvajati področne zbornice oz. strokovna združenja. Želja nekaterih je bila, da bi vse nadzore, vključno s strokovnim nadzorom s svetovanjem, prenesli na novoustanovljeno agencijo, čemur pa Zbornica – Zveza odločno nasprotuje.
 • Deluje študentski podkast, zaželeno, da se predstavi tudi kakšna medicinska sestra iz naše regije (vprašaj po zavodih).
 • 10.5.24 je bila sklenjena letna pogodba med Zbornico – Zvezo in Ministrstvom za zdravje o izvajanju in financiranju nalog iz javnega pooblastila s področja zdravstvene in babiške nege v letu 2024 v znesku 348.000 evrov.
 • Nadzori po zavodih predstavljajo velik strošek za Z-Z (poročila dolga 30 strani, Zdravniška zbornica 3 strani). ….
 • Na jesensko sejo vabljena predsednica Z-Z ga. Monika Ažman.
 • Potek mandata predstavnika RSD v UO Zbornice – Zveze. Imenovali smo Alenko Bijol, do marca 2024, ko ji poteče mandat in bomo izvolili novo predstavnico.

Ad) 4 Poročilo iz strokovnih izobraževanj in aktivnosti društva

 • 16.04. Komunikacijske veščine – 85 udeležencev.
 • 18.04. TPO, zunanja defibrilacija pri odraslih in etični vidik pri TPO – 16 udeležencev.
 • 23.04. Varnost in zdravje pri delu zaposlenih – 87 udeležencev.
 • 09.05. Higiena rok z učnimi delavnicami – 48 udeležencev.
 • 06.05. V skrbi za zdravje zaposlenih v zdravstveni negi – 40 udeležencev.
 • 21.05. Posebnosti v obravnavi bolnika na hemodializi – 62 udeležencev.
 • 04.06. Nasilje na delovnem mestu – 65 udeležencev (objavljen bo članek v Utripu).
 • 13.06. Ukrepi za preprečevanje širjenja VRE– 49 udeležencev.
 • 22.05. Predaja zbrane humanitarne pomoči RK Ormož (280 EUR prispevali iz društvenega denarja). RK Ormož nam je predal pisno Zahvalo. Humanitarna akcija – objavljen bo članek v Utripu.
 • 01.06. Izlet na Tromejo – 35 udeležencev. Udeleženci zadovoljni z organizacijo, želeli bi si le lepega vremena. Pobuda, da se planinski izlet iz prvega tedna v juniju prestavi na drugi teden.– objavljen bo članek v Utripu.
 • 11.06. Predsednica se je udeležila seje ORSDja.

Ad) 5 Plan aktivnosti društva

 • SEPTEMBER
  • 14.09. IZLET PO NOTRANJSKI (avtobus poln 57 udeležencev (6 v čakalni vrsti)
  • 24.09. Sočutno spremljanje pacientov
 • OKTOBER
  • 19.10. TPO Z VKLJUČENIM AED modul obvezne vsebine
  • Bolečina in oskrba venske valvule (še ni potrjen datum)
 • NOVEMBER
  • POMEN PREVENTIVE (še ni potrjen datum)
  • KINESTEZIJA (še ni potrjen datum)
  • GLEDALIŠKA IGRA (še ni potrjen datum)

Ad) 6 Razno

 • Predlog, da se dodeli nagrada za organizacijo planinskega izleta Suzani Komperšak 100 eur, in za registracijo na izobraževanjih (januar-junij – 6x) Klemnu Vidovič 100 eur. Izplača se tudi nagrada za objavo v Utripu 25 eur na članek.
  SKLEP 1 Suzani Komperšak in Klemnu Vidovič se izplača nagrada 100 eur in 25 eur za objavljene članke v Utripu.
 • Predlog, da se članom društva ob novem letu podari majhna pozornost (zbirajo se predlogi).

Zapisnikar: Klemen Vidovič