Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva (stokovno izobraževanje)

Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva (stokovno izobraževanje)

DMSBZT Ptuj-Ormož in DMSBZT Maribor vabita na strokovno izpopolnjevanje POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA (modul licenca), ki bo 16. aprila 2021 v spletnem okolju MS Teams.

Program izobraževanja
 • 8.45 – 9.00: Prijava udeležencev v spletno okolje (povabilo udeleženci prejmejo na meil, ki ga podajo ob prijavi na izobraževanje)
 • 9.00 – 9.30: Splošna načela etike v zdravstvu (Človekove pravice, Etika vrlin, Etika skrbi, Etika za prihodnost) – Prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.
 • 9.30 – 10.00: Morala kot skupek pravil, norm, predpisov (Modeli morale v zdravstveni negi, Načela in standardi Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Mednarodni kodeks etike za babice) – Prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.
  • Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege (Kakovost odnosa, ki pospešuje občutek dostojanstva pri bolniku, Dejavniki, ki vplivajo na ohranjanje človekovega dostojanstva.
  • Kako spoštujemo avtonomijo posameznika? Kako se odzovemo na kritiko?) – Prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.
 • 10.00 – 10.30: Odmor
 • 10.30 – 12.00: Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti – Mag. Peter Požun, univ. dipl. ekon., državni svetnik za področje zdravstva
  • Pravni viri za organizacijo zdravstvenega varstva- zdravstvena zakonodaja (Ustava RS, zakoni, podzakonski akti)
  • Ustavne pravice in temeljne svoboščine v zvezi z zdravstvenim varstvom
  • Družbena skrb za zdravje in njena realizacija, Nacionalni plan zdravstvenega varstva
  • Izvajalci zdravstvenega varstva, Pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti
  • Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo)
  • Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (vsebina, kvalifikacije, nazivi, samostojnost dela, register, licenca, strokovno izpopolnjevanje)
  • Strokovna združenja – zbornice in njihove naloge, pristojnosti, javna pooblastila, članstvo, organi, akti in financiranje
 • 12.00 – 13.00: Pravna ureditev pacientovih pravic in njihovo uveljavljanje po ZPacP – Prof. dr. Suzana Kraljič, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
 • 13.00 – 13.30: Delovnopravno področje – Ksenija Trčko, univ. dipl. prav.
  • Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja – sklenitev delovnega razmerja, pripravništvo in poskusno delo, delovno razmerje za določen/ nedoločen čas, začasno ali občasno delo, delo preko polnega delovnega časa, dežurstvo, pripravljenost, posebni delovni pogoji – skrajšani delovni čas
  • Pravica do plače in nadomestil plače, dopusti
  • Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja
  • Varstvo pravic za primer brezposelnosti, odškodninska odgovornost
  • Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in poklicna kolektivna pogodba
 • 13.30 – 14.00: Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost – Ksenija Trčko, univ. dipl. prav.
 • 14.00 – 14.30: Razprava, zaključek in vrednotenje seminarja
Splošne informacije

Poklicno etiko in zakonodajo v zdravstvu prireja tudi Zbornica – Zveza, ki pa je plačljivo 60 eur (teh stroškov ne pokrivamo). Pokrijemo le strokovno izobraževanje, ki ga prireja DMSBZT MARIBOR. Kotizacija za strokovno izobraževanje bo poravnana iz sklada za izobraževanje vsem članom DMSBZT Ptuj – Ormož. Tisti, ki niste včlanjeni v Zbornico – Zvezo je cena SI 120 eur. Vsak udeleženec mora SI poslušati preko oddanega e-naslova (ne moreta poslušati 2 ali več), ker se beleži čas poslušanja.

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi in je usklajen z obveznimi vsebinami (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20) in 2. člen Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17), ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA«.

Kotizacija

Kotizacija znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca.

Za člane Zbornice – Zveze (regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev regijskih društev oziroma iz naslova plačanih članarin.

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Prijave

Prijave in dodatne informacije: https://www.dmsbzt-mb.si/poklicna-etika-in-zakonodaja-v-zdravstvu-modul-licenca/

Predsednice/ k regijskih strokovnih društev pri Zbornici – Zvezi: Ksenija Pirš, Tanja Ribič Vidovič, Đurđa Sima, Tomica Kordiš, mag. Jožica Rešetič, Dragica Jošar, Doroteja Dobrinja, Metka Plesničar, Alenka Bijol, Janja Pungartnik, mag. Janez Kramar