Razpis volitev v organe DMSBTZ Ptuj-Ormož

Razpis volitev v organe DMSBTZ Ptuj-Ormož

V skladu s Statutom in Pravilnikom o volitvah in imenovanjih v organe DMSBZT Ptuj-Ormož objavlja razpis za volitve in imenovanje članov v organe društva za mandatno obdobje marec 2022 – 2026:

  • za predsednika/predsednico,
  • podpredsednika/podpredsednico,
  • člane predsedstva (izvršni odbor),
  • nadzorni odbor,
  • častno razsodišče,
  • poslance Skupščine Zbornice-Zveze, ki zastopajo DMSBZT Ptuj-Ormož.

 Volitve bodo potekale na občnem zboru DMSBZT Ptuj-Ormož, 5. 3. 2022, ob 8.00, v Hotelu Roškar, Hajdoše 43j.

Za funkcijo predsednika/ predsednice društva lahko kandidira vsak, ki je član društva najmanj deset let, aktivno deluje v društvu vsaj pet let na področju zdravstvene ali babiške nege ter uživa ugled v strokovni javnosti. Kandidat za predsednika društva mora h kandidaturi predložiti življenjepis, s poudarkom na dosedanjih društvenih in strokovnih aktivnostih ter predlog programa dela za naslednji mandat.

Za funkcijo podpredsednika/ podpredsednice društva lahko kandidira vsak, ki je član društva najmanj pet let, aktivno deluje v društvu najmanj tri leta na področju zdravstvene ali babiške nege. Kandidat za podpredsednika društva mora h kandidaturi predložiti življenjepis, s poudarkom na dosedanjih društvenih in strokovnih aktivnostih.

Člane predsedstva (izvršilni odbor) – 17 članov, nadzornega odbora – 3 člane, častnega razsodišča – 5 članov. Ti bodo imenovani na podlagi kandidatnih list članov, ki se bodo oblikovali na osnovi posredovanih predlogov zavodov v regiji in so procentualno razdeljeni na število članstva. Za člane predsedstva, nadzornega odbora, častnega razsodišča je lahko predlagan vsak, ki je član društva najmanj pet let in v društvu aktivno deluje najmanj tri leta.

Kandidati za poslanca Skupščine Zbornice-Zveze, ki zastopajo DMSBZT Ptuj-Ormož – 7 članov, je lahko vsak član društva, ki odda svojo kandidaturo z lastnoročnim podpisom in kopijo članske izkaznice.

VLOGE SPREJEMAMO DO 22. 2. 2022 na naslov: DMSBZT Ptuj-Ormož, Kandidacijska komisija, Potrčeva 19a, 2250 Ptuj. S pripisom (Kandidatura za predsednika/predsednico, podpredsednika/podpredsednico, poslanca/poslanke Zbornice-Zveze), ne odpiraj.

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT PTUJ–ORMOŽ: