Zapisnik 1. seje predsedstva DMSBZT Ptuj-Ormož (2022)

Zapisnik 1. seje predsedstva DMSBZT Ptuj-Ormož (2022)

ZAPISNIK 1. SEJE PREDSEDSTVA DMSBZT PTUJ – ORMOŽ

Seja je potekala 21. 1. 2022 v hotelu Roškar.

Prisotni: Galun Irena, Irena Klasinc, Rosić Nevenka, Zebec Sergeja, Bela Anja, Komperšak Suzana, Gašparič Mira, Kokot Valerija, Rašl Metka, Bračič Andreja, Emeršič Ida, Lozinšek Jožica, Sabina Bricelj Čelan, Dragica Golob, Ribič Vidovič Tanja

Opravičeno odsotni: Feguš Majda, Stajnko Bernarda,, Mlinarič Brigita, Kokol Marija Viher Boštjan

Ad. 1. Od 19 članov je na seji prisotnih 14 članov  in predsednica nadzornega odbora – smo sklepčni.

Ad 2. Pregled zapisnika 3. redne seje. – Zapisnik 3. redne seje je bil soglasno potrjen.

Ad 3. Novosti Z-Z

 • Izvajajo se SI na temo Brisi na Covid (nadzori inšpektorjev), PREDLOG brise lahko pobirajo samo z izobrazbo – Zdravstvena nega z licenco, študenti FZV (2.letnik)
 • 28. 3. 2022 – Skupščina v Ljubljani – poslala imena poslancev
 • 12. 5. 2022 – Podelitev Zlatih znakov
 • 18. Simpozij zdravstvene in babiške nege, ki bo v petek, 13. maja 2022, v Kongresnem centru Brdo, Brdo pri Kranju. Člani naj zaprosijo v Skladu za izobraževanje na Z-Z, da jim povrnejo kotizacijo.
 • Komisija za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževanje posamezniku dodeli sredstva (novo) do višine 300 evrov.
 • Pobuda, da se vzpostavi na Direktorat za zdravstveno in babiško nego – zaposlitev preko ZZZS, saj zdravnik ne more ocenjevat našega dela.
 • Izpeljava NPKja – negovalec z obveznim izobraževanje 480 ur in preizkusom znanja.
 • Normativi so bili poslani na Zdravstveni svet – ti želijo normative zmanjšati za 30% kar je nesprejemljivo, saj bi tako imeli 10% manj kadra kot v letu 2019.
 • Specialna znanja Tečaj triaže po načelih manchestrskega triažnega sistema lahko na podlagi individualne vloge pridobijo študenti podiplomskega študija Urgentna stanja v zdravstvu na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, ki imajo: 1.) uspešno zaključen študijski predmet Triaža v urgentni dejavnosti, 2.) opravljena strokovna usposabljanja v učnih centrih v obsegu najmanj 75 ur pod vodstvom mentorja v skladu s strokovnim izpopolnjevanjem Tečaj triaže po načelih manchestrskega triažnega sistema in 3.) imajo vsaj tri leta delovnih izkušenj pri obravnavi pacientov v urgentni ambulanti.
 • Področja preizkusa znanja slovenskega jezika za tujce (stopnja C1 in B2), kar se za področje zdravstvene nege ureja v ZZDej. Zbornica – Zveza sodeluje z ministrstvom pri ureditvi področja – pripravlja se možnost, da se ga v povezavi z izobraževalnimi institucijami opravlja na Z-Z.
 • V nedeljo, 28. 11. 2021, smo v polfinalu oddaje Slovenija ima talent navijali za pevski zbor LA VITA DMSBZT Maribor (predlog denarne pomoči DMSBZT Maribor – predsednica pripravi poročilo in se takrat odloča o prispevku društev).
 • Zbornica – Zveza bo pisni del preizkusa strokovne usposobljenosti zaradi epidemioloških razlogov izvedla on-line, zato bo Ministrstvu za zdravje predlagala znižanje cene stroškov preizkusa strokovne usposobljenosti. SPREJETO JE, DA BO STROŠEK 80 EUR. Preizkusi strokovne usposobljenosti se bodo zaradi epidemioloških razmer začeli v prvem četrtletju leta 2022. Izvajalci zdravstvene nege iz drugega odstavka 38. člena ZZDej-K za licenco morajo opraviti preizkus strokovne usposobljenosti in licenco za strokovno področje pridobiti v štirih letih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre (2023).
 • Zbornica – Zveza je Ministrstvu za zdravje predlagala, da zaradi vključenosti izvajalcev zdravstvene nege v obvladovanje epidemije covida-19 rok iz drugega odstavka 38. člena ZZDej-K za preizkus strokovne usposobljenosti in podelitev licence za strokovno področje podaljša še za dve leti – VENDAR ŠE NI POTRJENO!!!
 • Pripravljena je vsa dokumentacija – snov za učenje. Vsi, ki bodo pristopili k izpitu bodo najprej poravnali 80 eur – TAKRAT BODO DOBILI TUDI GESLA ZA DOSTOP DO MOODLA (aplikacija) na katerem bo naloženo gradivo za izpit.

TAKOJ KO BODO ZAČELI NA Z-Z SPREJEMATI PRIJAVE BOSTE OBVEŠČENI .

 • Za začetek postopka za priznavanje izobrazbe pri Ministrstvu za zdravje izvajalec med drugim ministrstvu predloži tudi dokazilo o znanju slovenskega jezika, za začetek postopka se zahteva dokazilo o znanju jezika vsaj na osnovni ravni. Preizkus slovenskega jezika se opravlja pri Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana. Ob prijavi na strokovni izpit pri Ministrstvu za zdravje izvajalec ministrstvu predloži dokazilo o znanju slovenskega jezika v skladu z zahtevami iz 63. člena ZZDej (raven B2 za tehnike zdravstvene nege in C1 za diplomirane medicinske sestre in diplomirane babice). Šele po opravljenem strokovnem izpitu pri ministrstvu izvajalec vloži vlogo za vpis v register oziroma podelitev licence Zbornici – Zvezi
 • Vključitev člana v OBLIKOVANJE STRATEGIJE Z-Z (predlagali Marijo Kokol, Sergejo Zebec in Boštjana Viher).

Ad.4. Poročilo 2021

Ad 5. Volilni občni zbor bo potekal 5.3.2022, v hotelu Roškar ob 8.00 uri. Po OZ bo potekalo SI Ko konflikt postane igra – predavateljica Klara Ramovš

Priprave na volilni OZ – volilno telo

Delovno predsedstvo:

 1. Suzana Komperšak – predsednica
 2. Boštjan Viher
 3. Irena Galun

Verifikacijska komisija:

 1. Metka Rašl – predsednica
 2. Andreja Bračič
 3. Mira Gašparič

Volilna komisija:

 1. Sergeja Zebec – predsednica
 2. Majda Feguš
 3. Marija Kokol

Zapisnikar:

 1. Bernarda Stajnko

Overovatelja zapisnikarja:

 1. Valerija Kokot
 2. Nevenka Rosić

Ad 5.

 • Glede na spremenjeno število članstva po zavodih se je spremenilo tudi število članov v Predsedstvu iz posameznih zavodov. Dodali smo po enega člana Zasebnikom iz ormoškega področja in enega predstavnika študentov.

SKLEP 1. Število članov v predsedstvu, spremembe po zavodih. soglasno potrjeno.

ŠTEVILO ČLANOV PO ZAVODIH:

CSO – 36 (1. član)

ZASEBNIKI – 78 (1. član – Ptuj) in (1. član – Ormož)

UPOKOJENCI – 18 (1. član)

DUP – 99 (2.člana)

PBO – 48 (1. član)

SB PTUJ – 258 (5. članov)

ZD ORMOŽ – 49 (1. član)

ZD PTUJ – 101 (2. člana)

ZUDV DORNAVA – 77 (1. član) + predsednik Nadzornega odbora

ŠTUDENTI – 28 (1. član)

 • Akademije funkcionarjev 25. 1. 2022 se bo udeležila Marija Kokol.
 • Predlog ORSDja je, da se članom podari knjižica Profesionalna podoba izvajalcev zdravstvene in babiške nege – stroške pokrijejo društva.
 • Prišla je pobuda članstva, da se v Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz Sklada iz izobraževanja doda postavka, da bi lahko člani našega društva (3 leta neprekinjenega članstva v našem društvu) lahko zaprosili za pomoč pri sofinanciranju šolnin na Zdravstvenih fakultetah v enkratnem znesku do 300 eur.

SKLEP 2. Predlog je bil soglasno sprejet. predsednica bo dopolnila pravilnik in ga poslala v potrditev.

 • 8. 10. 2021 je Vesna Juršič PBO je prejela Priznanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v Psihiatriji – v imenu društva se je predsednica udeležila podelitve v PBO in ji čestitala imenu društva.
 • Predsednica društva in Irena Klasinc, sta si ogledali ponujeni prostor v Prešernovi ul. za potrebe društva. Cena najema bi znašala 105,72 + stroški ((elektrika, voda, ogrevanje,..). Po premisleku, glede na velik strošek se odločimo, da počakamo – saj ne bi bilo gospodarno najeti prostora.

SKLEP 3. Soglasno potrdimo, da prostorov v Prešernovi ul. ne najamemo.

 • Članica poda pobudo o izdaji žepne knjižice naše (žal že umrle članice) ga. Nežke Medved, ki opisuje delo medicinske sestre na področju Ptuja. Predsednica bo pridobila predračun za izdajo knjižice in takrat glasujemo o morebitni izdaji le-te.

SKLEP 4. : Člani predsedstva soglasno potrdimo izplačilo sejnin za leto 2021 in nagrado predsednici društva

 • Predsednica je na Z-Z oddala
 • letno Poročilo o delu za leto 2021
 • Program dela za leto 2022
 • Prispevek za Almanah
 • Poročilo na AJPES
 • Objavo razpisa za volilni OZ – UTRIP
 • Razpis za predsednika/co, podpredsednika/co, člane predsedstva- UTRIP

Razpisi bodo objavljeni tudi na spletni strani društva

 

Zapisala : Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj-Ormož (Ptuj, 26. 1 2022)