Sodobni pristopi obravnave bolnikov s kroničnimi ranami (poročilo)

Sodobni pristopi obravnave bolnikov s kroničnimi ranami (poročilo)

DMSBZT Ptuj – Ormož je dne 20.9.2019 v hotelu Roškar z Delovno skupino za oskrbo kronične rane SB dr. Jožeta Potrča Ptuj organiziralo 6. strokovno izobraževanje z mednarodno udeležbo Sodobni pristopi obravnave bolnikov s kronično rano. Izobraževanja se je udeležilo 106 članov DMSBZT Ptuj – Ormož, zdravnikov in vabljenih gostov.

Asist. prim. Ciril Triller, dr. med. spec. je v uvodnem predavanju predstavil zgodovino zdravljenja ran od časov Egipčanov do danes. V Sloveniji se je proces razmišljanja o specifičnosti zdravljenja kronične rane pričel z ustanovitvijo Skupine za zdravljenje ran na diabetični nogi leta 1991 v Ljubljani. Danes se na področju zdravljenja in oskrbe kroničnih ran lahko postavimo ob bok najrazvitejšim državam na svetu.

Asist. dr. Danijela Semenič, dr. med. spec. iz UKC Ljubljana je v svojem predavanju primerjala sodobne metode zdravljenja pri celjenju kroničnih ran. Zaključila je, da sodobne obloge ustvarijo ali vzdržujejo idealne pogoje za celjenje ran, vendar idealne obloge ni. Potrebni so še številni drugi postopki ter celostna obravnava bolnika.

Vodja delovne skupine za oskrbo kroničnih ran Skender Veliu, dr. med. spec. je predstavil uporabo fototerapije s K- laserjem pri zdravljenju kroničnih ran. Predstavil je svojo raziskavo ter ugotovitve, da se omenjena terapija lahko uporablja kot podporna terapija pri zdravljenju kroničnih ran. Nadaljeval je s predavanjem o uporabi avtolognih epidermalnih kožnih presadkov pri zdravljenju in predstavljajo eno od sodobnih oblik zdravljenja kroničnih ran.

Dr. Aleksandar Gajić, dr. med. spec. iz Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović; Banja Luka je predstavil ESWT in terapijo s kisikom kot sodobni metodi zdravljenja kroničnih ran. Izpostavil je zdravljenje s hiperbarično komoro, ki se v njihovi ustanovi uspešno uporablja in pomeni pomemben doprinos zdravljenja kroničnih ran.

Drugi sklop predavanj je bil namenjen izobraževanju na področju oskrbe kroničnih ran. Seznanili smo se s problematiko na tem področju, pomanjkanjem posodobljenih smernic, standardov in pomanjkanjem učnih vsebin o kronični rani v učnih načrtih. S to problematiko se srečujejo učitelji in profesorji na srednjih zdravstvenih šolah in fakultetah. O tem so spregovorile predavateljice Suzana Krajnc, dipl.m.s., Manja Marko, dipl.ms. in višja predavateljica mag. Barbara Donik, ki so predstavile pristope k učenju oskrbe kroničnih ran ter nam odprle nov pogled na to področje oz. problematiko. Helena Kristina Halbwachs, univ.dipl.org., manager Education Wound Care, Dunaj je predstavila model certificiranega standardiziranega in kontinuiranega izobraževanja na področju oskrbe ran – ICW/ TÜV model, ki ga uvajamo v slovenski prostor v letu 2020. Uvedba modela pomeni pomemben in nujno potreben napredek na področju izobraževanja o kronični rani.

Tretji sklop je bil namenjen sodobnim pristopom zdravstvene nege bolnika s kronično rano. V tem sklopu je Jasmina Kröpfl, dipl. m. s. , mag. soc. geront. predstavila klinično pot obravnave bolnika s kronično rano v ambulanti za kronične rane SB dr. Jožeta Potrča Ptuj. Slavica Popović, dipl. m. s., mag. posl. in ekonom. ved, UKC Ljubljana je zaključila sklop s predavanjem o pomenu sodelovanja bolnika v procesu zdravljenja, pomenu timske in celostne obravnave bolnika.

V delavnicah, ki sta jih vodili Valerija Kokot, m. s in Valerija Arnuš, m. s. smo se seznanili s pravilno uporabo posameznih sodobnih oblog in preizkusili svoje znanje na predstavljenih primerih kroničnih ran iz klinične prakse. Kakovostna obravnava pacientov – sodobni pristopi in izboljšanje kakovosti življenja pacientov s kroničnimi ranami je eden od osnovnih ciljev Delovne skupine za oskrbo kronične rane v SB dr. Jožeta Potrča Ptuj, ki deluje že vse od leta 2009 in jo vodi ga. Jasmina Kröpfl dipl. m. s. , mag. soc. geront., skupaj s strokovnim vodjem Skender Veliem dr. med. spec. Ves čas, skupaj s sodelavci skrbita za širjenje znanja in dobrih praks, ki sta nepogrešljivi prvini za kakovostno in varno obravnavo pacientov s kroničnimi ranami. Za kar se jima zahvaljujem in se že veselim naslednjega leta, ko se ponovno srečamo z novimi, aktualnimi temami.

vIR: Tanja Ribič Vidovič