Zapisnik 1. seje predsedstva DMSBZT Ptuj-Ormož, 12.1.2018

Zapisnik 1. seje predsedstva DMSBZT Ptuj-Ormož, 12.1.2018

Prisotni člani: Nevenka Rosić, Tanja Ribič Vidovič, Valerija Kokot, Metka Rašl, Irena Klasinc, Suzana Komperšak, Dragica Golob, Ida Emeršič, Marija Kokol, Majda Feguš, Jožica Lozinšek, Brigita Mlinarič, Irena Galun, Boštjan Viher, Bernarda Stajnko

Opravičeno odsotni: Sabina Bricelj Čelan, Sergeja Zebec, Mira Gašparič

Neopravičeno odsotni: Masel Žnidarič, Jelka Voda

DNEVNI RED:

  • Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja
  • Pregled zapisnika 4. redne seje
  • Poročilo Kandidacijske komisije o prispelih vlogah za predsednika/ca in podpredsednika/ca
  • Poročilo o predlogih članov iz delovnih sredin za Predsedstvo in komisije
  • Priprave na Volilni občni zbor 17.2.2018 s predavanjem Etika in zakonodaja v zdravstvu
  • Razno

Zapisnik v .pdf