Zapisnik 1. seje predsedstva DMSBZT Ptuj-Ormož v vetu 2017

Zapisnik 1. seje predsedstva DMSBZT Ptuj-Ormož v vetu 2017

ZAPISNIK 1. SEJE PREDSEDSTVA DMSBZT PTUJ-ORMOŽ 12.1.2017

PRISOTNI ČLANI : Valerija Kokot, Majda Feguš, Boštjan Viher, Marija Kokol, Jožica Lozinšek, Metka Rašl, Irena Galun, Brigita Mlinarič, Suzana Komperšak, Dragica Golob, Sergeja Zebec, Mira Gašparič, Irena Klasinc, Tanja Ribič Vidovič, Bernarda Stajnko

OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI : Nevenka Rosič, Ida Emeršič, Jelka Voda, Sabina B. Čelan.

ODSOTNI: Masel Žnidaršič

DNEVNI RED :

 1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja
 2. Pregled zapisnika 3. redne seje
 3. Novosti na Z-Z
 4. Poročilo iz strokovnega izpopolnjevanja in novoletne zabave
 5. Priprave na Redni občni zbor in Skupščino
 6. Razno
Priloge:

AD 1 ) Smo sklepčni, zapisnikar je Bernarda Stajnko.

AD2 ) Na zapisnik 3. redne seje ni bilo pripomb in se potrdi z dvigom rok.

AD 3 ) Z – Z praznuje novembra 90 let. Društva imamo nalogo, da se predstavimo od ustanovitve do danes. Ker ni bilo prenosa dokumentov od predhodnih predsednic Društva (imamo le dokumente od leta 2010), del arhiviranega gradiva na Z – Z v Ljubljani pogorel. Zato imamo zelo malo podatkov o samem Društvu. Za sodelovanje bomo zato prosili pretekle predsednice Društva, da nam gradivo posredujejo. Naloge si razdelimo po zavodih, od koder so prejšnje predsednice prihajale .

AD 4 ) Poročilo strokovnega  izobraževanja:  Z boljšo komunikacijo do boljših medsebojnih odnosov so se udeležili 103 člani. Prejete LT aktivna udeležba 11LT, pasivna 7LT (2.201.00 eur). Novoletne zabave se je udeležilo 105 članov društva (2.555.10 eur).

AD 5 ) Redni občni zbor in strokovno izobraževanje bo 11.2.2017 v hotelu Roškar. Prijave potekajo preko spleta. Imenovani člani za občni zbor:

 • Zapisnikar : Marija Kokol, Bernarda Stajnko, Tanja Ribič Vidovič
 • Verifikacijska komisija : Irena Galun – predsednica, Sergeja Zebec, Valerija Kokot Delovno predsedstvo : Metka Rašl – predsednica, Irena Klasinc, Brigita Mlinarič
 • Overovatelja zapisnika : Suzana Komperšak, Majda Feguš

Na Rednem občnem zboru se podajo poročila s strani predsednice Društva, častnega razsodišča, blagajniško poročilo in poročilo  nadzornega odbora, zato predsednice organov pozovemo, da pripravijo poročila.

AD 6 )

 • Skupščina Z – Z bo 25.3. 2017 v Ljubljani, udeležile se bodo : Tanja Ribič Vidovič, Jožica Lozinšek, Nevenka Rosić in Dragica Golob.
 • Podamo predlog, da se preko občine Ptuj da vloga za dodelitev društvenega prostora za namen ureditve arhiva.
 • Sprejme se sklep, da se za potrebe Društva ob prireditvah najame uraden fotograf (večina fotografij je slabe kvalitete).
 • Srebrni znak društva bo letos 26.5.2017 v Grajski pristavi gradu Ormož . Razpis bo meseca aprila objavljen v Utripu, posredovan po ustanovah in bo na spletni strani – kar bo pripravila predsednica Društva.   Mandat Komisije za priznanja je 2015 – 2019 in sicer v sestavi :

Jožica Lozinšek – ZUDU Dornava,  Boštjan Viher – ZD Ormož, Brigita Mlinarič – ZD Ptuj, Vesna Juršič – PB Ormož, Irena Klasinc – zasebniki, Sergeja Zebec – DU Ptuj, Mira Gašparič – CSO Ormož, Suzana Komperšak – SB Ptuj, Tanja Ribič Vidovič – SB Ptuj.

 • Organizacijski odbor Srebrni znaki : Tanja Ribič Vidovič, Mira Gašparič, Boštjan Viher, Bernarda Stajnko, Nevenka Rosić.
 • Ponudbe za tečaj Angleščine bomo izvedli v mesecu septembru. Društvo bo članom pokrilo stroške tečaja v višini 30 eur.
 • Predvideni termini naslednjih predavanj : 3.3.2017 – Kinestezija DU Ptuj
 • Predsednica Društva Tanja Ribič Vidovič je na Z – Z posredovala letno poročilo o delu Društva.
 • Vsi, ki so v letošnjem letu preko avtorskih pogodb sodelovali z Društvom bo predsednica posredovala podatke za Davčno.
 • Predsednica Društva je pripravila gradivo za Bilten Z – Z in ga posredovala v Ljubljano.
 • Na Z – Z so bili posredovani naslovi in podatki poslancev za Skupščino.
 • Predsednica je pripravila letno poročilo za AJPES, finančno poročilo bo pripravil računovodja.

Zapisala: Bernarda Stajnko