Zapisnik 2. seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož 2022

Zapisnik 2. seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož 2022

ZAPISNIK 2. SEJE PREDSEDSTVA  DMSBZT  PTUJ–ORMOŽ Z DNE 25.2.2022

Dnevni red

 1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja.
 2. Pregled zapisnika 1. redne seje iz dne 21.1.2022.
 3. Poročilo Kandidacijske komisije za razpisni postopek volitev predsednika/ce, podpredsednika/ce  DMSBZT Ptuj- Ormož za mandatno obdobje 2022-2026.
 4. Poročilo Kandidacijske komisije za razpisni postopek volitev za poslance Skupščine Z-Z, ki bodo zastopali DMSBZT Ptuj-Ormož za mandatno obdobje 2022- 2026.
 5. Poročilo iz ustanov o imenovanju novih članov Predsedstva in članov delovnih teles: Nadzornega odbora, Častnega razsodišča za mandatno obdobje 2022- 2026.
 6. Priprave na volilni občni zbor 5. 3. 2022.
 7. Razno

Prisotni člani: Mira Gašparič, Irena Galun, Irena Klasinc, Anja Bela (predsednica Nadzornega odbora), Nevenka Rosić, Suzana Komperšak, Sergeja Zebec, Brigita Mlinarič, Marija Kokol, Valerija Kokot, Tanja Ribič Vidovič, Bernarda Stajnko

Opravičeno odsotni: Dragica Golob, Boštjan Viher, Ida Emeršič, Majda Feguš, Sabina Bricelj Čelan, Jožica Lozinšek, Metka Rašl, Andreja Bračič.

Ad 1) Predsedstvo je sklepčno. Zapisnikar Bernarda Stajnko.

Ad 2) Zapisnik 1. seje je soglasno potrjen.

Poročilo Kandidacijske komisije (predsednica: Sergeja Zebec, članici: Brigita Mlinarič in Marija Kokol)

Predsednica Kandidacijske komisije Sergeja Zebec poda poročilo:

Vse vloge ustrezajo razpisnim pogojem.

Ad 3) Poročilo Kandidacijske komisije za predsednico in podpredsednico društva:

 • za predsednico društva je prispela ena vloga – TANJA RIBIČ VIDOVIČ
 • za podpredsednico društva je prispela ena vloga – IRENA GALUN

Ad 4) Poročilo Kandidacijske komisije za poslance Skupščine Z-Z, ki bodo zastopali DMSBZT Ptuj-Ormož za mandatno obdobje 2022- 2026 je prispelo sedem vlog:

 • NATALIJA MATJAŠIČ – SB PTUJ
 • BOŠTJAN VIHER – ZD ORMOŽ
 • MIRA GAŠPARIČ – CSO ORMOŽ
 • KLEMEN VIDOVIČ – ŠTUDENTI
 • IRENA GALUN – UPOKOJENCI
 • VALERIJA KOKOT – SB PTUJ
 • NEVENKA ROSIĆ – ZUDV DORNAVA

Ad 5) Predstavniki Zavodov podajo imenovane člane za Predsedstvo društva:

 • MIRA GAŠPARIČ – CSO ORMOŽ
 • SERGEJA ZEBEC – DU PTUJ
 • DRAGICA GOLOB – DU PTUJ
 • BOŠTJAN VIHER – ZD ORMOŽ
 • BRIGITA MLINARIČ – ZD PTUJ
 • IDA EMERŠIČ – ZD PTUJ
 • MARIJA KOKOL – PB ORMOŽ
 • IRENA KLASINC – UPOKOJENCI
 • NEVENKA ROSIĆ – ZAVOD DORNAVA
 • ANDREJA BRAČIČ – ZASEBNIKI PTUJ
 • POLONCA DOVNIK – ZASEBNIKI ORMOŽ
 • KLEMEN VIDOVIČ – ŠTUDENTI
 • SUZANA KOMPERŠAK – SB PTUJ
 • VALERIJA KOKOT – SB PTUJ
 • METKA RAŠL – SB PTUJ
 • MAJA ZAKELŠEK – SB PTUJ
 • GORDANA ZELENIK – SB PTUJ

Predstavniki Zavodov podajo imenovane člane za Nadzorni odbor:

 • ANJA BELA – ZAVOD DORNAVA
 • MAJDA FEGUŠ – ZD PTUJ
 • MINKA VIČAR – ZD ORMOŽ

Predstavniki Zavodov podajo imenovane člane za Častno razsodišče:

 • NINA DOVEČAR – ZD ORMOŽ
 • PETRA ŠKVORC – PB ORMOŽ
 • NATALIJA MATJAŠIČ – SB PTUJ
 • DUŠANKA ZADRAVEC – CSO ORMOŽ
 • SIMONA PETROVIČ – ZUDV DORNAVA

Ad 6) Priprave za volilni Občni zbor Društva so v teku, imenovani so organi Volilnega OZ.

Ad 7) Razno

 • 3.2022 SI Prehranska terapija bolnikov
 • Strokovna izobraževanja po predvidenem planu
 • Gledališka igra – april
 • Izlet Lepote Dolenjske – maj
 • Planinski izlet Velika planina – junij
 • Planinski izlet Debela peč – september

Zapisala: Bernarda Stajnko (26.2.2022)

Vir: Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj-Ormož Ptuj