Zapisnik 3. seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož 2022

Zapisnik 3. seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož 2022

ZAPISNIK 3. SEJE PREDSEDSTVA  DMSBZT  PTUJ–ORMOŽ Z DNE 8.4.2022

Dnevni red

 1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja
 2. Pregled zapisnika 2. redne seje iz dne 26.2.2022
 3. Novosti Zbornice – Zveze
 4. Volitve za blagajnika, zapisnikarja in tajnika v mandatu 2022-2026
 5. Predlogi predstavnikov Zavodov za člane nadzornega odbora, častnega razsodišča in komisije za priznanje v mandatu 2022-2026
 6. Prijava na 18. simpozij zdravstvene in babiške neg
 7. Izlet Lepote Dolenjske in planinski izlet Velika planina
 8. Razno

Prisotni člani: Mira Gašparič, Irena Galun, Irena Klasinc, Suzana Komperšak, Sergeja Zebec, Marija Kokol, Valerija Kokot, Dragica Golob, Boštjan Viher, Polonca Dovnik, Maja Zakelšek, Gordana Zelenik, Klemen Vidovič, Tanja Ribič Vidovič, Anja Bela (predsednica Nadzornega odbora), Natalija Matjašič (vabljeni gost).

Opravičeno odsotni: Nevenka Rosić, Brigita Mlinarič, Ida Emeršič, Metka Rašl, Andreja Bračič.

Ad 1) Predsedstvo je sklepčno. Zapisnikar Tanja Ribič Vidovič.

Ad 2) Zapisnik 2. seje je soglasno potrjen.

Ad 3) Novosti Z-Z

 • 3. 2022 Na Brdu pri Kranju smo organizirali posvet o članstvu, kamor smo povabili vse predsednike regijskih strokovnih društev, strokovne Sekcije študentov zdravstvene nege in babištva, strokovne Sekcije medicinskih sester v managementu in vodstvo Zbornice – Zveze. Pregledali smo podatke o gibanju članstva v zadnjem 5-letnem obdobju, prevetrili aktivnosti v društvih in prisluhnili mladim, kakšno organizacijo si želijo in kaj od nje pričakujejo.
 • 28 marca smo se Tanja Ribič Vidovič, Valerija Kokot in Irena Klasinc udeležile 55. Skupščine Zbornice – Zveze v Ljubljani. Po svečanem delu, v katerem smo doc. dr. Dariji Šćepanović podelili častno članstvo v Zbornici – Zvezi za njen prispevek k razvoju zdravstvene nege. Skupščina: Uvodne besede, Izvolitev organov, Poročilo verifikacijske komisije, Poročila o delu Zbornice – Zveze za leto 2021, predstavitev in sprejem Poročilo o finančnem poslovanju Zbornice – Zveze za leto 2021, Poročilo Nadzornega odbora Zbornice – Zveze za leto, Načrt dela Zbornice – Zveze za leto 2022 – predstavitev in sprejem, Program dela Zbornice – Zveze in finančni načrt za leto 2022.
 • 5. 2022, ob mednarodnem dnevu babic in medicinskih sester bo na Brdu pri Kranju potekala slavnostna akademija in svečana podelitev najvišjih priznanj Zbornice-Zveze. Društvo bo prejelo le 20 kart. Prijave sprejemamo do 9.5.2022 – 041 429 228 (Tanja). Glede na število prijavljenih se bo organiziral prevoz.

Vse informacije o preizkusu strokovne usposobljenosti po 38. členu ZZDej-K so objavljene v Utripu ali pa jih najdete na povezavi: https://www.zbornica-zveza.si/clanek/obvestilo-o-preizkusu-strokovne-usposobljenosti-po-38-clenu-zzdej-k/

Z-Z je za vse »prevedene medicinske sestre/zdravstvene tehnike pripravilo tudi UVAJALNI SEMINAR O PREIZKUSU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI ZA IZVAJALCE IZ 38/2. ČLENA ZZDEJ-K, ki bo preko spleta potekalo 26.5.2022, 23.6.2022 (več datumov bo objavljenih naknadno), kjer vam bo razložen tudi potek strokovnega preizkusa. Na strokovno izobraževanje se prijavite na: https://www.zbornica-zveza.si/izobrazevanja/ kotizacija znaša 20 eur (glej program). V Zavodih se pogovorite, če vam bodo kotizacijo za to izobraževanje plačali v ustanovi.

Praktičen preizkus znanja ne bo mogoče opravljati v regijah ampak samo v Ljubljani na sedežu Z-Z.

Tisti, ki nimate na voljo ustrezne računalniške opreme lahko preizkus pišete (računalnik) na sedežu Z-Z.

Preizkus strokovne usposobljenosti po 38. členu ZZDej-K je zavezan Zavod, da plača izpit 80 eur.

Upravna takse se plačuje v skladu s taksno tarifo Zakona o upravnih taksah za izdajo odločbe o podelitvi licence za strokovno področje. Strošek upravne takse za podelitev licence v višini 22,60 evra je prihodek proračuna Republike Slovenije in se nakaže na račun Ministrstva za zdravje RS plačate sami.

Za pristop k opravljanju preizkusa strokovne usposobljenosti kandidat, ki se pripravlja na preizkus, mora Zbornici – Zvezi posredovati še:

 • izjavo izvajalca zdravstvene dejavnosti o izpolnjevanju pogojev po 38. členu ZZDej-K,
 • potrdilo o plačilu stroškov preizkusa strokovne usposobljenosti oziroma izjavo izvajalca
 • zdravstvene dejavnosti o kritju stroškov preizkusa strokovne usposobljenosti,
 • potrdilo o plačilu upravne takse.

Ad 4) Volitve za blagajnika, zapisnikarja in tajnika v mandatu 2022-2026

 • Volitve za blagajnika Društva (mandat marec 2022-2026) je bila predlagana ga. Brigita Mlinarič.
  • SKLEP 1. Brigita Mlinarič je bila soglasno potrjena za Blagajnika Društva s 14. glaso
 • Volitve za zapisnikarja, tajnika Društva (mandat marec 2022-2026) je bila predlagan Klemen Vidovič.
  • SKLEP 2. Klemen Vidovič je bila soglasno potrjen za zapisnikarja, tajnika Društva s 14. glasovi.

Ad 5) Predstavniki Zavodov so podali člane za Nadzorni odbor (mandat marec 2022-2026). Izvedemo volitve:

SKLEP 3. S 14. glasovi smo izvolili:

 • ANJA BELA – ZAVOD DORNAVA – predsednica
 • MAJDA FEGUŠ – ZD PTUJ – namestnica predsednice
 • MINKA VIČAR – ZD ORMOŽ – članica

Predstavniki Zavodov so podali člane za Častno razsodišče (mandat marec 2022-2026). Izvedemo volitve. S 14. glasovi smo izvolili:

SKLEP 4. S 14. glasovi smo izvolili:

 • NATALIJA MATJAŠIČ – SB PTUJ – predsednica
 • PETRA ŠKVORC – PB ORMOŽ – namestnica predsednice
 • DUŠANKA ZADRAVEC – CSO ORMOŽ – članica
 • SIMONA PETROVIČ – ZUDV DORNAVA – članica
 • NINA DOVEČAR – ZD ORMOŽ – članica

Imenovani člani iz posameznih Zavodov v Komisijo za priznanja DMSBZT Ptuj – Ormož za mandatno obdobje marec 2022-2026. Izvedemo volitve za predsednico Komisije za priznanja.

SKLEP 5. S 14. glasovi smo izvolili

 • Sergeja Zebec (DU Ptuj) – predsednica
 • Irena Klasinc (upokojenci),
 • Mira Gašparič (CSO Ormož),
 • Suzana Komperšak (SB Ptuj),
 • Bernarda Stajnko (PB Ormož),
 • Jožica Lozinšek (ZUDV Dornava),
 • Boštjan Viher (ZD Ormož),
 • Brigita Mlinarič (ZD Ptuj).
 • Tanja Ribič Vidovič (predsednica DMSBZT Ptuj-Ormož)

Ad 6) Prijava na 18. Simpozij zdravstvene in babiške nege 13.5.22.

Kot vsako leto smo podali možnost udeležitve članov predsedstva, ki bodo zastopali naše Društvo na Svečanosti 12.5. in Kongresu 13.5.2022 na Brdu pri Kranju. Letos so to: Irena Klasinc, Dragica Golob in Marija Kokol. Vse bodo oddale pripravljene prijavnice na Z-Z, sklad za izobraževanje, društvo pa poravna prenočišče.

Ad 7) Izlet Lepote Dolenjske in planinski izlet Velika planina

Vsa mesta na avtobusih so že zasedena. Začeli smo oblikovati čakalno listo in bo ob morebitnem večjem zanimanju organiziran dodatni avtobus (dodatno vsaj 15 udeležencev) za Lepote Dolenjske. Žal je zaradi organizacije le en avtobus za planinski izlet na Veliko planino. Vsem, ki ne bodo mogli zraven pa bo omogočen še dodaten planinski izlet na Debelo peč v septembru (vabilo sledi).

 • Izlet Lepote Dolenjske – 28. maj
 • Planinski izlet Velika planina – 11. junij

Ad 8) Razno

Poročila opravljenih aktivnosti v Društvu

 • 3.2022 VOLILNI OBČNI ZBOR in izobraževanje KO KONFLIKT POSTANE IGRA 5.3.2022, žal je bila udeležba manjša kot smo pričakovali. Vsi udeleženci pa so pohvalili ga. Klaro Ramovš, ki nam je pripravila res izvrstno predavanje.
 • 22.3.2022 SI Prehranska terapija bolnikov udeleženih 48 članov. Zahvala podjetju Abbot, ki nam je pripravilo pogostitev.
 • 25.3.2022 Gledališka igra – Pojoča babica KD Velika Nedelja. Komedija, ki nas je nasmejala, letos nam je uspelo dvorano do dobra zapolniti.

Aktivnosti v aprilu, maju, juniju

 • 4.2022 TPO z vključenim AED (modul obvezne vsebine), še nekaj prostih mest.
 • EKG in aspiracija dihalnih poti z učnimi delavnicami strokovno izobraževanje bo potekalo po ustanovah po Zavodih.
 • 5.2022 Kakovost in varnost (modul obvezne vsebine). V letošnjem letu bo organizirano le enkrat (razpisanih 90 mest), zato se ga udeležite tisti, ki vam še manjka.
 • Pridobila sem predračun za izdajo žepne knjižice Spomini na začetek prosvete in zdravstvene nege v Halozah (Nežka Medved) – ponudba 517,58 eur za 100kom. To je naša dolgoletna članica Društva, začetnica na našem področju, ki je žal letos umrla in smo se odločili da njene zapise uredimo in izdamo knjižico v njen spomin.

SKLEP 6. Soglasno s 14 glasovi potrjeno, da predsednica uredi vse potrebno, Klemen Vidovič prepiše zapisano, Irena Klasinc pridobi slike, Tanja Ribič Vidovič uredi in se pošlje v tiskarno.

 • DMSBZT MARIBOR nam je izstavil račun za izvedbo obveznih vsebin Zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege in poklicna etika in Kakovost in varnost (modul obvezne vsebine), ki smo ga Društva izpeljala v času Covida in si porazdelila stroške – račun za naše Društvo znaša 2.442,56 eur.
 • Predlog članov predsedstva je, da sedaj ko organiziramo obvezne vsebine sami za svoje člane – BREZPLAČNO oz stroške pokrijemo iz sklada za izobraževanje in so bila organizirana 1x letno, TPO z vključenim AED 2-3x letno apeliramo na članstvo, ki se mu izteka licenčno obdobje opravijo obvezne vsebine v našem Društvu, saj kotizacij za obvezne vsebine v drugih društvih ne bomo pokrivali. Licence oz 3 obvezne vsebine je potrebno opraviti v 7 letih in vsak posameznik mora biti sam odgovoren, da jih opravi.

SKLEP 7. Soglasno s 14 glasovi je potrjeno, da kotizacije za obvezne vsebine v drugih Društvih ne bomo plačevali iz našega sklada za izobraževanje, saj je bilo organizirana Etika in zakonodaja 9x, Kakovost in varnost 11x, TPO z vključenim AED 20x v sedmih letih.

 • Zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege in poklicna etika modul licenca, 21.10.2022 ob 8. uri, v Hotelu Roškar – prijave bodo odprte v juniju.
 • Predlog – Akcija zbiranja pripomočkov za žrtve vojne v Ukrajini v sodelovanju s študenti iz naše regije. Akcija bi potekala od 11.4.2022 do 22.4.2022 po vseh Zavodih v naši regiji. Vse zbrano bi potem predali RK Ptuj in RK Ormož. Društvo bo dodatno doniralo (blagovno) v višini 500-800 eur.

Pobuda za zbiranje pripomočkov za osebno higieno in prehranske izdelke z daljšim rokom uporabe. Predsednica pripravi dopise na škatle, člani predsedstva – poverjeniki jih postavite po Zavodih. Študente bomo zadolžili, da jih potem poberejo in s predstavniki iz regij predajo RK.

SKLEP 8. Je bil soglasno potrjen s 14. glasovi.

Zapisnikar: Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj-Ormož