Zapisnik 2. seje predsedstva DMSBZT Ptuj–Ormož 2023

Zapisnik 2. seje predsedstva DMSBZT Ptuj–Ormož 2023

Zapisnik 2. seje predsedstva DMSBZT Ptuj–Ormož 2023

Zapisnik 2. Seje predsedstva  DMSBZT  Ptuj–Ormož z dne 26.5.2023

Dnevni red
 1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja
 2. Pregled zapisnika 1. redne seje iz dne 9.1.2023
 3. Novosti Zbornice – Zveze
 4. Poročilo o izvedenih strokovnih izobraževanjih
 5. Priprave na Slovesnost ob podelitvi srebrnih znakov za leto 2023
 6. Plan aktivnosti v društvu za junij – december
 7. Razno

Prisotni člani: Irena Galun, Irena Klasinc, Sergeja Zebec, Brigita Mlinarič,  Andreja Bračič, Ida Emeršič, Boštjan Viher, Marija Kokol, Dragica Golob, Tanja Ribič Vidovič, Klemen Vidovič.

Opravičeno odsotni: Suzana Komperšak, Valerija Kokot, Nevenka Rosić, Mira Gašparič, Metka Rašl, Gordana Zelenik, Polonca Dovnik, Maja Zakelšek, Majda Feguš.

Ad 1) Predsedstvo je sklepčno. Zapisnikar Klemen Vidovič.

Ad 2)  Zapisnik 1. seje je soglasno potrjen.

Ad 3) Novosti na Z-Z

 • Zbornica– Zveza izvajalce zdravstvene dejavnosti z dopisom št. 616-3/23-2 z dne 31. 1. 2023 že obvestila, da se rok za podelitev licence za strokovno področje za večino zdravstvenih tehnikov in tehnikov zdravstvene nege (v nadaljnjem besedilu izvajalci) iz drugega odstavka 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti – ZZDej-K (Uradni list RS, št. 64/17, 73/19, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ, v nadaljnjem besedilu ZZDej-K) izteče julija oziroma avgusta 2023, se pravi v štirih (4) letih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre. Pogoj za podelitev licence za strokovno področje je uspešno opravljen preizkus strokovne usposobljenosti pri Zbornici – Zvezi (več v Utripu april 2023).
 • Zbornica – Zveza je pripravila Pravilnik o preizkusu znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, ki opravljajo dejavnost v zdravstveni in babiški negi. Upravni odbor Zbornice – Zveze je sprejel sklep, da stroški preizkusa znašajo 300€ z vključenim DDV. Pooblastilo je podano do leta V letu 2023 bodo preizkusi znanja potekali predvidoma v naslednjih terminih: 7. april, 26. maj, 25. avgust, 20. oktober in 15. december. Preizkus znanja slovenskega strokovnega jezika je sestavljen iz pisnega in ustnega dela ter poteka praviloma istega dne na sedežu Zbornice – Zveze, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana (več v Utripu april 2023).
 • Spremenil se je cenik Zbornice – Zveze. Razlog za pobudo je povečanje stroškov najema prostorov in prehrane za izvedbo izobraževanj strokovnih sekcij v živo. Znesek kotizacij je bil nespremenjen vse od leta 2008. Cena spletnih izobraževanj in cena obveznih vsebin ostaja nespremenjena. Nov cenik: enodnevna kotizacija znaša 220€ z DDV; dvodnevna kotizacija znaša 360€ z DDV; tridnevna kotizacija znaša 540€ z DDV. Članom Zbornice – Zveze se ob poravnanih članskih obveznostih prizna 50% popust.
 • 3. 2023 je bila 36. Skupščino Zbornice – Zveze. Triindevetdeset poslancev je potrdilo vsebinsko in poslovno poročilo naše organizacije za leto 2022, lansko leto se je zaključilo s pozitivnimi številkami. Podani so bili smeli načrti za leto 2023 (podano poročilo).
 • V svečanem delu smo podelili naziv častne članice Zbornice – Zveze dr. Sonji Robnik. Strokovno in organizacijsko se je kalila na odgovornih delovnih mestih, zadnje desetletje dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, nasilje na delovnem mestu pa ves čas, kakor temu pravi sama, ostaja njena »zasebna ljubezen«
 • Sprememba celostne podobe Utripa, ob 30-letnici izhajanja tega glasila. Trajnostno usmerjena tiskana oblika Utripa bo po novem kombinacija člankov in QR kode. Na ta način bo Zbornica – Zveza racionalizirala stroške pošte in tiska. Utrip bo v celotnem obsegu na voljo na spletni strani. Člani Zbornice – Zveze bodo o prenovi Utripa obveščeni v e-anketi in e-novicah. Še zmeraj sprejemajo pobude članstva o spremembah, izboljšavah. (30. 000 prihranka)
 • Zaradi pomanjkanja čipov za članske izkaznice Zbornica – Zveza intenzivno išče nove rešitve. Predstavljena je bila nova članska izkaznica s QR kodo za organizatorje in nove člane. Prav tako je bila predstavljena aplikacija Zbornice – Zveze v zvezi z izobraževanji, primerna za vse oblike operacijskih sistemov (Android, Ios …)Vse stare kartice Zbornice-Zveze bodo delovale dalje. Članske izkaznice bodo imele neomejen rok trajanja.
 • Kongres zdravstvene in babiške nege bo potekal pod sloganom »MEDICINSKE SESTRE IN BABICE SKUPAJ ZA ZDRAVJE LJUDI. Kongres je potekal 11. in 12. maja 2023 v Kongresnem centru Brdo, Brdo pri Kranju. Iz društva se je kongresa udeležilo 5 udeležencev (podano poročilo).
 • Strategija Zbornice – Zveze za obdobje 2023–2033. Vabimo vas, da si preberete povzetek strategije delovanja in razvoja naše strokovne organizacije za obdobje 2023–2033. Čeprav je pred nami zahtevno in negotovo obdobje, smo prepoznali nove priložnosti za krepitev odpornosti in prihodnjega razvoja organizacije, ki bo leta 2027 praznovala 100 let.
 • Na področju javnih pooblastil je Andrej Vojnovič poročal o sklenitvi pogodbe št. C2711-22-712301 med Zbornico – Zvezo in Ministrstvom za zdravje o izvajanju in financiranju nalog iz javnega pooblastila s področja zdravstvene in babiške nege v letu 2023 v znesku 316.084 evrov. Minister za zdravje Danijel Bešić Loredan je podal soglasje k programu strokovnih nadzorov v dejavnosti zdravstvene in babiške nege za leto 2023 s sklepom št. 014-11/2022/26 z dne 1. 2. 2023. Program strokovnih nadzorov za leto 2023 je objavljen na spletni strani Zbornice – Zveze.
 • Začela se bo prenova knjižice Moje pripravništvo za tehnike zdravstvene nege.
 • O informativnem stanju LT dobi posameznik 6 mesecev pred iztekom licenčnega obdobja

Ad 4) Poročilo o izvedenih strokovnih izobraževanjih

 • FEBRUAR
  • TPO z vključenim AED – obvezne vsebine. (10.2. – 45 udeležencev)
  • Komunikacija v zdravstveni negi. (16.2. – 91 udeležencev)
  • Kakovost in varnost v zdravstvu – obvezne vsebine. (24.2. – 97 udeležencev)
 • MAREC
  • Sočutno spremljanje staršev ob smrti otroka med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. (1.3. – 21 udeležencev)
  • Preprečevanje okužb povezanih s perifernimi žilnimi katetri (2.3. – 49 udeležencev)
  • Posebni varovalni ukrepi. 61 – (7.3. – 61 udeležencev)
  • Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika – obvezne vsebine. (11.3. – 84 udeležencev)
  • Z manj stresa v čuječo komunikacijo.(23.3. – 42 udeležencev)
  • Temeljni postopki oživljanja, zunanja defibrilacija pri odraslih in etični vidik pri TPO. (28.3. – 20 udeležencev)
  • Gledališka igra Večerja za dva – KUD Vitomarci
 • APRIL
  • Obvladovanje bolnišničnih okužb in delo v izolacijskih sobah  z delavnico razkuževanja rok (4.4. – 30 in 18.4. 32 udeležencev DUP PTUJ)
  • Preprečevanje okužb sečil pri pacientu s trajnim urinskim katetrom. (6.4. – 53 udeležencev)
  • TPO z vključenim AED – obvezne vsebine. (14.4. – 47 udeležencev)
  • Akutna in kronična bolečina/ Kronična bolečina in oskrba podkožne venske valvule ODPADLO SEPTEMBER?
 •  MAJ
  • Higiena rok z učnimi delavnicami. (5.5. – 54 udeležencev)
  • Venozni odvzem krvi. (4.5. – 52 udeležencev)
  • Preverjanje identitete pacienta. (25.5. – 94 udeležencev)

Ad 5) Priprave na Slovesnost ob podelitvi srebrnih znakov za leto 2023.

Potekalo bo 8.9.2023 ob 17.00 v Grajski pristavi – Ormož.
Povezovalka: Suzana Komperšak
Hrana Gostišče Prosnik,
Pijača – Tuš,
Pecivo – Šterman,
Kulturni program: Rebeka Viher, Minea Malek, SZŠ Ormož

Predsednica Tanja Ribič Vidovič predlaga pripravo novih srebrnih znakov. Pojavljajo se namreč težava s srebrom, saj znaki kljub zaščiti potemnijo. Dal se bo pripravit znak na steklu (tudi druga društva-težave podobne). Po pridobljenem vzorcu se sprejme dokončna odločitev. Poverjeniki predsednici do 2.6.2023 pošljejo na e-mail nazive, podatke glavnih sester in direktorjev/direktoric in naslove Zavodov, da bo lahko pravočasno poslala vabila na Svečanost ob podelitvi srebrnih znakov, priznanj. Predsednica Tanja Ribič Vidovič pripravi vabilo in skliče sestanek komisije za priznanja 14.6.2023, v ZD Ptuj, zobozdravstvo.

Ad 6) Plan aktivnosti društva junij-december.

 • JUNIJ
  • 3.6. Planinski izlet na Kompotelo
 •  SEPTEMBER
  • Demenca.
  • Reševanje zapletov pri negi stome.
  • 8.9. Slovesnostma podelitev Srebrnih znakov in pohval
  • 16.9. Izlet Trst, Miramare, Štanjel
 • OKTOBER
  • 26.10.Sodobni pristopi pri celoviti oskrbi oseb s sladkorno boleznijo.
  • 7.10. TPO z vključenim AED – modul obvezne vsebine.
  • Aspiracija pacienta.
 • NOVEMBER
  • Kinestezija v zdravstveni negi z učnimi delavnicami.
  • Paliativna zdravstvena nega.
  • Prevez rane.
 • DECEMBER
  • Temeljni postopki oživljanja, zunanja defibrilacija pri odraslih in etični vidik pri TPO.
  • Kinestezija v zdravstveni negi z učnimi delavnicami.
  • Zaključek leta v Hotelu Roškar.

Ad 7) Razno

 • Oddano Poročilo Ajpes
 • Objava o delu društva v Almanahu Zbornice-Zveze za leto 2022
 • Oddana objava Razpisa za podelitev Srebrnih znakov in pohval društva
 • 6.2023 Ptuj-Ormož gosti sejo ORSD
  • SKLEP 1: Društvo poskrbi za pogostitev in predsednicam društev kupi manjše darilce.
   • Izdaja žepne knjižice o Nežki Medved (8.9.23)
   • 9. se bo predal SZKŠ Ormož učni defibrilator
   • Plačilo 7 kotizacij iz Sklada za izobraževanje
   • Poziv članstvu, da lahko 1x letno zaprosi za povračilo Kotizacije po lastni izbiri, ki jo pošlje na Z-Z vsaj en mesec pred izobraževanjem. Član Z-Z mora biti vsaj 5 let. Kotizacijo se plača vnaprej in vam jo Z-Z povrne na vaš TRR.

Priloga: Vloga za dodelitev sredstev iz Sklada za izobraževanje Zbornice-Zveze

 • Iz DU Ptuj podajo pobudo za pomoč njihovi sodelavki, članici našega društva, Teji Vrtič, kateri je plaz poškodoval hišo in se mora z družino izseliti iz nje.
  • SKLEP 2: V predsedstvu se soglasno potrdi predlog o pomoči in se družini Vrtič nakaže 1.000€.
   • Suzana Komperšak pozove vse udeležence planinskega izleta na Kompotelo, da s seboj vzamejo dodatno obutev (še zmeraj namočen teren).
   • V letošnjem letu bo 2x potekalo izobraževanje Kinestezija z učnimi delavnicami – predlog 1x Ptuj, 1x Ormož (Ormož se naprosi za dogovor v katerem zavodu bo potekalo SI)

Zapisnikarka: Klemen Vidovič

Vir: Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj-Ormož