Zapisnik 2. seje predsedstva DMSBZT Ptuj-Ormož, 23.4.2018

Zapisnik 2. seje predsedstva DMSBZT Ptuj-Ormož, 23.4.2018

Prisotni: Tanja Ribič Vidovič, Kokol Marija, Ida Emeršič, Anja Bela, Dragica Golob, Boštjan Viher, Sergeja  Zebec, Mira Gašparič, Irena Klasinc, Majda Feguš, Suzana Komperšak, Valerija Kokot, Andreja Bračič, Nevenka Rosič, Brigita Mlinarič

Opravičeno odsotni: Bernarda Stajnko, Sabina Bricelj Čelan, Metka Rašl

 Dnevni red:
  • Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja
  • Pregled zapisnika 1. redne seje
  • Poročilo iz Volilnega občnega zbora, strokovnega izpopolnjevanja Etika in zakonodaja
  • Predstavitev novih članov Predsedstva
  • Imenovanje tajnika, blagajnika DMSBZT Ptuj – Ormož
  • Imenovanje predsednikov Nadzornega odbora, Častnega razsodišča
  • Priprava na slovesnost ob 5. in 12. maju v Ljubljani
  • Poročilo iz strokovnih izobraževanj in gledališke predstave
  • Poročilo iz Skupščine Z – Z in ORDS/ ja
  • Razno

Zapisnik v . pdf