Zapisnik 4. seje Predsedstva DMSBZT Ptuj-Ormož 2022

Zapisnik 4. seje Predsedstva DMSBZT Ptuj-Ormož 2022

Zapisnik 4. seje Predsedstva DMSBZT Ptuj-Ormož 2022

ZAPISNIK 4. SEJE PREDSEDSTVA DMSBZT PTUJ–ORMOŽ Z DNE 13.10.2022

Dnevni red
 1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja
 2. Pregled zapisnika 3. redne seje iz dne 8.4.2022
 3. Novosti na Z – Z
 4. Donacija Gimnaziji Ormož – program Zdravstvena nega
 5. Poročilo is strokovnih izobraževanj, planinski izlet …
 6. Priprave na novoletno zabavo 2.12.22 – hotel Roškar
 7. Priprave Program dela za leto 2023
 8. Posredovati sezname MS, ki gredo v letošnjem letu v pokoj
 9. Razno

Prisotni člani: Mira Gašparič, Irena Galun, Irena Klasinc, Suzana Komperšak, Sergeja Zebec, Marija Kokol, Valerija Kokot, Nevenka Rosić, Brigita Mlinarič, Metka Rašl, Andreja Bračič, Klemen Vidovič, Tanja Ribič Vidovič.

Opravičeno odsotni: Ida Emeršič, Gordana Zelenik, Dragica Golob, Boštjan Viher, Polonca Dovnik, Maja Zakelšek, Anja Bela.

Ad 1) Predsedstvo je sklepčno. Zapisnikar Klemen Vidovič.

Ad 2) Zapisnik 3. seje je soglasno potrjen.

Ad 3) Novosti na Z-Z

 • Predsednici Zdravniške zbornice Slovenije in predsednica Zbornice – Zveze sta se sestali na kratkem posvetovalnem sestanku, na katerem sta spregovorili o možnostih medpoklicnega sodelovanja in povezovanja, širitvi kompetenc diplomiranih medicinskih sester v sklopu specializacij s področij obvladovanja kroničnih nenalezljivih bolezni, urgentnih stanj in duševnega zdravja.
 • V strokovnih službah Zbornice – Zveze so v poletnih mesecih potekale priprave za izvajanje preizkusa slovenskega jezika, za katerega nas je v tem letu z javnim pooblastilom zadolžilo Ministrstvo za zdravje. Tako smo skupaj s sodelavci Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in Ljubljani pripravili Pravilnik o preizkusu slovenskega jezika in Program preizkusa jezikovnega znanja: slovenski strokovni jezik za DMS, ZT in B/N. Preizkusi se bodo začeli še letos.
 • Sprejet je bil rokovnik za izvedbo volitev elektorjev in določitve kandidata za člana Državnega sveta, imenovanje volilne komisije in nadomestnih članov delovnega predsedstva.
 • Volitve predstavnika za Državni svet bodo potekale 18. 10. 2022 (izbiralo se bo med dvema kandidatoma Moniki Ažman in Petrom Požunom).
 • Volitve v Državni svet bodo potekale 24.11. – ura še ni znana. Iz našega Društva imamo 7 elektorjev.
 • Za naslednje štiriletno obdobje smo imenovali glavno in odgovorno urednico Obzornika zdravstvene nege izr. prof. dr. Matejo Lorber.
 • V prostorih Zbornice – Zveze so potekali ustni preizkusi za 75 izvajalcev iz 2. odstavka 38. člena ZZDej-K (druga skupina), ki so predhodno že opravili pisni preizkus.
 • Ministrstvo za zdravje je v dopisu z dne 28. 8. 2022 Zbornico – Zvezo obvestilo, da z interventno zakonodajo ne namerava podaljšati roka za podelitev licence za strokovno področje iz drugega odstavka 38. člena ZZDej-K ter rok za pridobitev licence ostaja nespremenjen, in sicer do avgusta 2023. ZZDej-K v drugem odstavku 38. člena določa, da morajo zdravstvene tehnice in tehniki zdravstvene nege opraviti preizkus strokovne usposobljenosti in pridobiti licenco za strokovno področje v štirih letih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre. Izvajalci zdravstvene nege iz drugega odstavka 38. člena ZZDej-K morajo opraviti preizkus in pridobiti licenco tako večinoma do avgusta 2023.
 • Zbornica – Zveze meni, da obstaja bojazen, da ob izrednih obremenitvah, s katerimi se vsakodnevno srečujejo izvajalci zdravstvene nege, nekateri k preizkusu strokovne usposobljenosti – sploh zaradi kratkega roka – ne bodo pristopili, drugi pa k preizkusu zaradi bolezni, poškodbe, porodniške odsotnosti ne bodo mogli pristopiti, če ne bo zakonski rok podaljšan. Odgovor ministrstva še pričakujemo.
 • 7. in 8.10. so potekali dnevi funkcionarjev, kjer smo pripravljali Strategijo Z-Z za obdobje 2023-2033. (prednosti, slabosti, priložnosti, tveganja za našo krovno organizacijo, ki jih je potrebno vključiti v Strategijo).
 • V sindikatih zdravstva in socialnega varstva ob tem pričakujejo, da bodo pogajanja potekala tudi za plačno skupino E3, kamor spadajo medicinske sestre in zdravstveni tehniki, česar v predlogu, ki so jim ga posredovali z ministrstva, ni. Stališče vladne strani je namreč, da so z dogovorom novembra lani rešili vse, a je bilo takrat veliko delovnih mest deležnih dviga zgolj za en ali dva plačna razreda in ostajajo še nekatere druge anomalije, je minuli teden pojasnila predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slavica Mencingar.
 • glasilo Utrip – v primeru, da na gospodinjstvo prejemate več številk ali radi prebirate Utrip v e – obliki ga lahko odjavite – saj so stroški tiska zrasli v nebo.

Ad 4) Donacija Gimnaziji Ormož – program Zdravstvena nega

Gimnazija Ptuj – program ZN je zaprosila za donacijo defibrilatorja za potrebe šolanja dijakov. SKLEP 1: Boštjan Viher pošlje predračun in se izvede donacija.

Ad 5) Poročila iz Strokovnih izobraževanj, planinski izlet,…

Aktivnosti v aprilu – septembra

 • 22.4.2022 TPO z vključenim AED (modul obvezne vsebine), 43 udeležencev.
 • EKG in aspiracija dihalnih poti z učnimi delavnicami strokovno izobraževanje je potekalo v SB Ptuj, 88 udeležencev.
 • 12.5. 2022 humanitarna akcija zbiranja pripomočkov za socialno ogrožene družine v regiji.
 • 20.5.2022 Kakovost in varnost (modul obvezne vsebine), 82 udeležencev.
 • 26.5. Ukrepi za preprečevanje prenosa s karbapenemazami, 35 udeležencev.
 • 28.5. Lepote in dobrote Dolenjske, 36 udeležencev.
 • 31.5.2022 Naročanje, izdaja in aplikacija krvnih komponent, 41 udeležencev.
 • 8.6.2022 Oživljanje novorojenčka, 19 udeležencev.
 • 10.6.2022 Opičje koze, 41 udeležencev.
 • 11.6.2022 Velika planina, 50 udeležencev.
 • 8.9.2022 Higiena rok z učnimi delavnicami, 25 udeležencev
 • 23.9.2022 TPO z vključenim AED (modul obvezne vsebine), 38 udeležencev.
 • 29.9.2022 Higienska priprava pacienta na medicinsko-tehnične posege, 30 udeležencev.
 • 10.9.2022 Debela peč, 28 udeležencev.

Objave v glasilu Utrip

 • Strokovno izobraževanje DMSBZT Ptuj-Ormož »Ko konflikt postane igra« z rednim in volilnim občnim zborom
 • Humanitarna akcija – pomoč socialno ogroženim družinam
 • Izlet DMSBZT Ptuj-Ormož po Dolenjski
 • Planinski pohod po Veliki planini
 • Planinski izlet na Debelo peč

Aktivnosti OKTOBER-DECEMBER

 • 18.10. ATEROSKLEROTIČNA SRČNO-ŽILNA BOLEZEN
 • 20.10. OSKRBA IZLOČALNIH STOM IN ZAPLETI
 • 21.10. ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE IN POKLICNA ETIKA
 • 18.11. TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED

Ad 6) Priprave na novoletno zabavo 2.12.22 – hotel Roškar.

Predlog, da na zabavi najamemo DJ.

SKLEP 2: Prijavnina na novoletno zabavo bo znašala 10 eur in se poravna pri
poverjenikih v zavodih.

Ad 7) Priprave Program dela za leto 2023 – planinski izlet, izpopolnjevanja (predlogi iz delovnih sredin). – PRILOGA ZAPISNIKA

Ad 8) Posredovati sezname MS, ki gredo v letošnjem letu v pokoj.

Poverjeniki bodo javili podatke MS, ki so v letu 2021 in 2022 odšli v pokoj. Obvezno je potrebno napisati naslov, da jim bomo lahko poslali vabila.

Ad 9) Razno.

 • Elektorji DMSBZT Ptuj-Ormož: Nevenka Rosić, Marija Kokol, Sergeja Zebec, Dragica Golob, Mira Gašparič, Boštjan Viher, Tanja Ribič Vidovič.
 • Mira Gašparič bo uredila kombi za prevoz na Volitve v Državni svet.
 • Novosti po zavodih v regiji.
 • Predsednica bo poiskala DJ-a za novoletno zabavo.
 • Nataši Zimet je za šolnino Društvo povrnilo 220 eur.
 • Predlog, da se Suzani Komperšak izplača nagrada za organizacijo in izpeljavo planinskega izleta (Velika planina in Debela peč). SKLEP 3: Suzani Komperšak se izplača nagrada v višini 200eur.
 • Predlog, da se Suzani Komperšak in Klemnu Vidovič izplača 25 eur za napisane članke v Utripu. SKLEP 4: Suzani Komperšak in Klemnu Vidovič izplača 25 eur.

PRILOGA PROGRAM DELA DMSBZT PTUJ-ORMOŽ ZA LETO 2023 STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA

JANUAR

 • Higiena rok z učnimi delavnicami.
 • Ravnanje ob poškodbi pri delu, pri kateri obstaja možnost prenosa okužb.
 • Temeljni in dodatni postopki oživljanja pri otroku.

FEBRUAR

 • TPO z vključenim AED – modul obvezne vsebine.
 • Varna aplikacija zdravil.

MAREC

 • Kakovost in varnost v zdravstvu – modul obvezne vsebine.
 • Z manj stresa v čuječo komunikacijo.

APRIL

 • Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika – modul obvezne vsebine.
 • Kinestezija v zdravstveni negi z učnimi delavnicami.

MAJ

 • Bolečine v hrbtenici.
 • TPO z vključenim AED – modul obvezne vsebine.

JUNIJ

 • Promocija zdravja na delovnem mestu.

SEPTEMBER

 • Demenca.
 • Reševanje zapletov pri negi stome.

OKTOBER

 • Sodobni pristopi pri celoviti oskrbi oseb s sladkorno boleznijo.
 • TPO z vključenim AED – modul obvezne vsebine.

NOVEMBER

 • Kinestezija v zdravstveni negi z učnimi delavnicami.
 • Paliativna zdravstvena nega.

DECEMBER

 • Temeljni postopki oživljanja, zunanja defibrilacija pri odraslih in etični vidik pri TPO.

SREČANJA

 • Sodelovanje z Zbornico-Zvezo ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic.
 • 5.5. – 12.5. Aktivnosti v regiji, za promocijo zdravstvene in babiške nege.
 • Svečana podelitev srebrnih znakov.

KULTURNE DEJAVNOSTI

 • Marec – Gledališka predstava ob dnevu žena in materinskem dnevu.

IZLETNIŠTVO

 • September – Izlet na Kras.
 • Junij – Planinski izlet Kompotela nad Krvavcem.

ZAKLJUČEK LETA

 • December – Zaključek leta v Hotelu Roškar.

Zapisnikar: Klemen Vidovič