Zapisnik sestanka 2. redne seje predsedstva DMSBZT Ptuj-Ormož

Zapisnik sestanka 2. redne seje predsedstva DMSBZT Ptuj-Ormož

22. 4. 2021 ob 17.00 preko Zooma

Ad 1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja.

Prisotni: Stajnko Bernarda, Galun Irena, Rosić Nevenka, Zebec Sergeja, Bela Anja, Komperšak Suzana, Gašparič Mira, Irena Klasinc, Boštjan Viher, Valerija Kokot, Ida Emeršič, Ribič Vidovič Tanja

Ad 2. Pregled zapisnika 1. redne seje in poročila.

Zapisnik 1. redne seje iz dne 9.2.2021 je bil soglasno potrjen.

Ad 3. Novosti Z – Z

OBVESTILO ZA ČLANE DMSBZT PTUJ – ORMOŽ
PODELITEV LICENCE ZA IZVAJALCE IZ PRVE SKUPINE – prvi odstavek 38. člena ZZDej-K

Medicinska sestra/medicinski tehnik iz prve skupine Zbornici – Zvezi posreduje:

 • izpolnjeno vlogo za podelitev licence
 • izjavo delodajalca (zavoda) o izpolnjevanju pogojev po 38. členu ZZDej-K
 • potrdilo o plačilu upravne takse.
 • izvajalci iz prve skupine ne opravljajo preizkusa strokovne usposobljenosti
 • licenca se ne podeli po uradni dolžnosti – če izvajalec ne odda vloge, ni mogoče podeliti licence
 • prošnja, da izvajalci pravočasno oddajo vloge do 30. 9. 2021
 • zadnji zakonski rok za podelitev licence je 17. 12. 2021
PODELITEV LICENCE ZA IZVAJALCE IZ DRUGE SKUPINE – drugi odstavek 38. člena ZZDej-K

Zdravstvene tehnice/tehniki zdravstvene nege iz »druge skupine«

 • v postopku podelitve licence najprej opravijo preizkus strokovne usposobljenosti
 • izvajalci iz druge skupine še ne oddajajo vlog
 • preizkusi strokovne usposobljenosti se bodo začeli izvajati, ko bodo epidemiološke razmere dopuščale
 • rok za podelitev licence za t. i. »drugo skupino izvajalcev« se izteče v štirih letih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre.
 • Šele po izdaji odločbe o podelitvi licence za strokovno področje na podlagi 38. člena ZZDej-K, se izvajalcem strokovna izpopolnjevanja vrednotijo z licenčnimi točkami in se jim priznavajo obvezne vsebine za podaljšanje licenčnega obdobja.
 • Izobraževanja, ki se jih je izvajalec ZN udeležil pred izdajo odločbe, se ne morejo vrednotiti z licenčnimi točkami in se ne upoštevajo pri za podaljšanje licence.

PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI

Preizkus strokovne usposobljenosti

 • obsega pisno, ustno/praktično preverjanje s strokovnega področja zdravstvene oz. babiške nege in obveznih vsebin.
 • Pisno preverjanje znanja traja največ 120 minut, zahtevan 60% uspeh
 • Ustno/praktično preverjanje znanja traja največ 30 minut, zahtevan vsaj 75% uspeh

NOVOSTI O LICENČNEM VREDNOTENJU

 • Licenčno vrednotenje “mehkih vsebin“ (komunikacija, komplementarne vsebine …) 1 ura = 0,5 licenčne točke
 • Pravilnik omejuje število licenčnih točk, pridobljenih na podlagi multimedijskih programov za učenje na daljavo do 15 % vseh LT v licenčnem obdobju
 • na podlagi sklepa UO Zbornice – Zveze za e-izobraževanja (multimedijske programe za učenje na daljavo), ki se izvedejo od 12. 3. 2020 (začetek epidemije nalezljive bolezni) do 31. 12. 2021 omenjena omejitev ne velja
 • izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo (pasivna udeležba) 1 ura = 1 LT
 • izpopolnjevanja s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo s preverjanjem znanja (pasivna udeležba) dodatna 1 LT

43. člen PKP 7 – PODALJŠANJE VELJAVNOSTI LICENC

 • 43. člen PKP 7 določa, da se vsem izvajalcem, ki so imeli na dan 31. 12. 2020 veljavno licenco, veljavnost licence podaljša za 1 leto
 • npr. izvajalcu, ki ima veljavno licenco do 1. 7. 2021 se bo s sklepom veljavnost licence podaljšala do 1. 7. 2022, izvajalcu, ki ima veljavno licenco do 1.2. 2025 se bo veljavnost licence podaljšala do 1. 2. 2026

MNENJE O 17. ČLENU PKP 7

 • Ministrstvo za zdravje je podalo mnenje, da 17. člen PKP 7 določa, da se TZN, ki je na podlagi 38. člena ZZDej-K prerazporejen na delovno mesto DMS, lahko pri delodajalcu na reguliran in preverljiv način usposobi tudi za druge poklicne kompetence in aktivnosti v okviru delovnega mesta DMS, za katero je sklenil pogodbo o zaposlitvi.
 • Podeljena licenca za strokovno področje TZN omogoča: samostojno delo na strokovnem področju, za katerega je bila licenca podeljena in zaposlovanje na primerljivih delovnih mestih.

OBČNI ZBOR

 • Drugi odstavek 114. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP) določa, da če društvo ne more zagotoviti enakopravnega sodelovanja vseh članov na občnem zboru in je zastopniku ali članu organov upravljanja društva v času veljavnosti ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19 potekel mandat za zastopanje oziroma opravljanje funkcije, določen s statutom, se mu mandat podaljša do prvega zbora članov, ki sledi poteku mandatne
  dobe. Društvo je dolžno sklicati zbor članov najpozneje v treh mesecih od preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19.
 • Občni zbor bomo izpeljali takoj, ko bodo to dopuščale epidemiološke razmere.
 • Upravni odbor Zbornice – Zveze odločil, da se sklic 34. Skupščine Zbornice – Zveze, napovedan za 29. 3. 2021, odloži, dokler epidemiološke razmere in preklic ukrepov začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužbe s covidom-19 ne bodo dopuščali njenega sklica.
 • Revija Ona 365 je letos podelila naziv Slovenke leta skupini medicinskih sester na covidnih oddelkih in v domovih za ostarele, ki v nepredstavljivih okoliščinah požrtvovalno skrbijo za vse in rešujejo življenja. V imenu vseh sta priznanje prejeli Janja Perme Hajdinjak in Valerija Karneža.

Ad.4 Proslava ob 50. obletnici Društva se prestavi na 10.9.2021.

Ad.5 Srebrni znaki in priznanja DMSBZT Ptuj – Ormož se prestavi na 10.9.2021.

 • Kandidate za priznanja lahko predlagajo člani, delovna telesa in organi društva. Predlagatelji naj pisne vloge posredujejo s priporočeno pošto in lastnoročnim podpisom predlagatelja na sedež druaštva: DMSBZT Ptuj – Ormož, Potrčeva 19 a, 2250 Ptuj, s pripisom KOMISIJA ZA PRIZNANJA, najkasneje do 10.5.2021 do 12. ure.
 • Komisija bo upoštevala le pravočasno prispele predloge, ki so v skladu s pravilnikom o priznanjih DMSBZT Ptuj – Ormož.
 • Komisija za priznanja : Tanja Ribič Vidovič (predsednica DMSBZT), Irena Klasinc (zasebniki), Sergeja Zebec (DU Ptuj), Mira Gašparič (CSO Ormož), Suzana Komperšak (SB Ptuj), Vesna Juršič (PB Ormož), Jožica Lozinšek (ZUDV), Boštjan Viher (ZD Ormož), Brigita Mlinarič (ZD Ptuj).
 • Sklic komisije za priznanja bo 27.5.2021 – vabilo sledi.

Tanja Ribič Vidovič, Predsednica DMSBZT Ptuj – Ormož: