Dogovor deležnikov s področja zdravstvene nege

Dogovor deležnikov s področja zdravstvene nege

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 5480; e –naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Izjava za javnost

Ljubljana, dne 8. julija 2016

Dogovor deležnikov s področja zdravstvene nege o podpori predlogu novele Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki med drugim ureja tudi položaj srednjih medicinskih sester, ki več let izvajajo aktivnosti in kompetence diplomiranih medicinskih sester.

Stroka zdravstvene in babiške nege je od vstopa v Evropsko unijo zagovarjala stališče, da moramo področje zdravstvene in babiške nege urediti v skladu z direktivami EU. Zadnja sektorska direktiva 2013/55/EU se v slovenski pravni red z določili o minimalni strokovni usposobljenosti diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih babic v EU prenaša ravno s predlogom novele omenjenega zakona.

Nacionalna koordinacija predsednice Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) gospe Monike Ažman z dodatno vabljenimi deležniki na področju zdravstvene in babiške nege se je danes sestala in se seznanila ter podprla predlog novele Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki jo je pripravilo Ministrstvo za zdravje in ki ureja tudi področje zdravstvene nege v smislu določitve in priznavanja kompetenc ter poštenega plačila za dejansko opravljeno delo izvajalcev zdravstvene nege s srednjo strokovno izobrazbo, ki več let izvajajo aktivnosti in kompetence diplomirane medicinske sestre.

Ministrstvo za zdravje je predlog novele zakona glede omenjene problematike usklajevalo s predstavniki stroke zdravstvene nege (Zbornico – Zvezo, Razširjenim strokovnim kolegijem za zdravstveno nego in Strateškim svetom za zdravstveno in babiško nego) ter reprezentativnimi sindikati zdravstvene nege.

Predlagana novela Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki naj bi bila kmalu potrjena na Vladi RS, ureja status srednjih medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov/tehnikov zdravstvene nege, ki na svojih delovnih mestih že več let izvajajo aktivnosti, ki sodijo v kompetence in aktivnosti diplomirane medicinske sestre in vzpostavlja pravno podlago, da lahko omenjene aktivnosti na delovnih mestih izvajajo še naprej, obenem pa jim zagotavlja pošteno plačilo za opravljeno delo.

Predlagano rešitev priznavanja kompetenc srednjih medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov/tehnikov zdravstvene nege na delovnih mestih, ki so jih pridobili z dolgoletnim delom, so na Nacionalni koordinaciji podprli vsi prisotni odločevalci/deležniki na področju zdravstvene nege, ki so se obenem zavezali sodelovati pri iskanju najboljših izvedbenih rešitev.

Poudarili so, da predlagana sprememba novele zakona nikomur nič ne odvzema, pridobili bomo vsi, najprej pacienti, in tudi vsi, ki so zaposleni v zdravstvenem sistemu ali na področju socialnega varstva ter pozvali odločevalce in politiko, da podprejo predlagane spremembe in sprejmejo predlog novele zakona. S predlogom novele zakona se ureja »zatečeno stanje« v času uveljavitve predloga novele zakona. Izvajalci zdravstvene nege v Sloveniji so diplomirana medicinska sestra kot nosilka zdravstvene nege, tehnik zdravstvene nege kot izvajalec zdravstvene nege s srednjo strokovno izobrazbo in bolničar negovalec s srednjo poklicno izobrazbo, ki zdravstveno nego ter oskrbo izvaja pretežno v socialnih zavodih v okviru svojih kompetenc.

Monika Ažman, Zbornica – Zveza

mag. Peter Požun, državni svetnik za področje zdravstva

dr. Aleksandra Stjepanović Vračar, Strateški svet za področje zdravstvene in babiške nege

pri Ministrstvu za zdravje

Nevenka Brolih, Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego

Marija Verbič, Skupnost srednjih zdravstvenih šol Slovenije

Klemen Markeš, Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije

Jelka Mlakar, Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Vesna Rugelj, Florence sindikat medicinskih sester – Pergam

Dragica Kekec, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Aleksander Jus, Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije