Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva (modul licenca)

Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva (modul licenca)

Regijska strokovna društva vabijo na strokovno izpopolnjevanje POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA (modul licenca), ki bo 19. 11. 2021, v spletnem okolju MS Teams.

VSEM , KI SE IZTEKA LICENČNO OBDOBJE NAJ UDELEŽIJO SI- ZADNJIČ V TEM LETU.

Povezava bo poslana dan pred izobraževanjem. Kotizacija za strokovno izobraževanje bo poravnana iz sklada za izobraževanje vsem članom DMSBZT Ptuj – Ormož. Tisti, ki niste člani Zbornice – Zvezo je cena SI 120 eur.

Prijava udeležencev v spletno okolje (povabilo udeleženci prejmejo na meil, ki ga podajo ob prijavi na izobraževanje)

Program
 • 8.00 – 8.30: Splošna načela etike v zdravstvu (Človekove pravice, Etika vrlin, Etika skrbi, Etika za prihodnost) – Prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.
 • 9.30 – 10.00:
  • Morala kot skupek pravil, norm, predpisov (Modeli morale v zdravstveni negi, Načela in standardi Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Mednarodni kodeks etike za babice) – Prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.
  • Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege (Kakovost odnosa, ki pospešuje občutek dostojanstva pri bolniku, Dejavniki, ki vplivajo na ohranjanje človekovega dostojanstva, Kako spoštujemo avtonomijo posameznika? Kako se odzovemo na kritiko?) – Prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.
 • 10.00 – 10.30: Odmor
 • 10.30 – 12.00: Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti – Mag. Peter Požun, univ. dipl. ekon., državni svetnik za področje zdravstva
  • Pravni viri za organizacijo zdravstvenega varstva- zdravstvena zakonodaja (Ustava RS, zakoni, podzakonski akti)
  • Ustavne pravice in temeljne svoboščine v zvezi z zdravstvenim varstvom
  • Družbena skrb za zdravje in njena realizacija, Nacionalni plan zdravstvenega varstva
  • Izvajalci zdravstvenega varstva, Pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti
  • Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo)
  • Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (vsebina, kvalifikacije, nazivi, samostojnost dela, register, licenca, strokovno izpopolnjevanje)
  • Strokovna združenja – zbornice in njihove naloge, pristojnosti, javna pooblastila, članstvo, organi, akti in financiranje
 • 12.00 – 13.00: Pravna ureditev pacientovih pravic in njihovo uveljavljanje po ZPacP – Prof. dr. Suzana Kraljič, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
 • 13.00 – 13.30: Delovnopravno področje – Ksenija Trčko, univ. dipl. prav.
  • Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja – sklenitev delovnega razmerja, pripravništvo in poskusno delo, delovno razmerje za določen/ nedoločen čas, začasno ali občasno delo, delo preko polnega delovnega časa, dežurstvo, pripravljenost, posebni delovni pogoji – skrajšani delovni čas
  • Pravica do plače in nadomestil plače, dopusti
  • Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja
  • Varstvo pravic za primer brezposelnosti, odškodninska odgovornost
  • Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in poklicna kolektivna pogodba
 • 13.30 – 14.00: Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost – Ksenija Trčko, univ. dipl. prav.
 • 14.00 – 14.30: Razprava, zaključek in vrednotenje seminarja

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj – Ormož