Razpis volitev 2017

Razpis volitev 2017

V skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih v organe DMSBZT Ptuj – Ormož objavlja:

RAZPIS VOLITEV

  • za predsednika / predsednico,
  • podpredsednika / podpredsednico,
  • člane Predsedstva (izvršni odbor),
  • Nadzorni odbor,
  • Častno razsodišče,
  • Poslance Zbornice – Zveze, ki zastopajo DMSBZT Ptuj – Ormož.

Volitve bodo potekale na občnem zboru DMSBZT Ptuj – Ormož, 17.2.2018 ob 8.00 uri v Hotelu Roškar, Hajdoše 43 c, 2250 Ptuj.

Za funkcijo predsednika društva lahko kandidira vsak redni član društva, ki je član Društva najmanj deset let ter aktivno deluje v Društvu vsaj pet let. Kandidat za predsednika Društva mora predložiti življenjepis s poudarkom na dosedanjih društvenih in strokovnih aktivnostih, ter predlog programa dela za naslednji mandat.

Za funkcijo podpredsednika lahko kandidira redni član Društva, ki je član najmanj pet let ter aktivno deluje v Društvu najmanj tri leta. Kandidat za podpredsednika mora k prijavi na razpis predložiti življenjepis s poudarkom na dosedanjih društvenih in strokovnih aktivnostih.

Člani Predsedstva (izvršni odbor) – 17 članov, Nadzorni odbor – 3 člane, Častno razsodišče – 5 članov bodo imenovani na podlagi kandidatnih list članov, ki bodo oblikovane na osnovi posredovanih predlogov za kandidate, s strani zavodov v regiji in so procentualno razdeljeni na število članstva, kot je bilo sprejeto na 4. redni seji Predsedstva društva 8.11.2017.

Za člane Predsedstva društva, Nadzornega odbora, Častnega razsodišča, je lahko predlagan vsak član Društva, ki je član najmanj pet let in aktivno deluje v Društvu najmanj tri leta.

Kandidat za poslanca Zbornice – Zveze, ki zastopajo DMSBZT Ptuj – Ormož – 7 članov, je lahko vsak član Društva, ki odda svojo kandidaturo z lastnoročnim podpisom in kopijo članske izkaznice.

VLOGE SPREJEMAMO DO 10.1.2018 na naslov DMSBZT Ptuj – Ormož, Potrčeva 19 a, 2250 Ptuj.

Vlogo naslovi na Kandidacijsko komisijo društva (za predsednika / predsednico, podpredsednika / podpredsednico, poslanca Zbornice – Zveze) v zaprti ovojnici s pripisom: »Kandidatura, ne odpiraj!«

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT PTUJ – ORMOŽ