Zapisnik 1. seje predsedstva DMSBZT Ptuj–Ormož 2023

Zapisnik 1. seje predsedstva DMSBZT Ptuj–Ormož 2023

Zapisnik 1. seje predsedstva DMSBZT Ptuj–Ormož 2023

Zapisnik 1. Seje predsedstva  DMSBZT  Ptuj–Ormož z dne 9.1.2023

Dnevni red
 1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja
 2. Pregled zapisnika 4. redne seje iz dne 13.10.2022
 3. Novosti Zbornice – Zveze
 4. Poročilo o delu društva 2022
 5. Priprave na redni občni zbor – 24.2.2023
 6. Razno

Prisotni člani: Mira Gašparič, Irena Galun, Irena Klasinc, Sergeja Zebec, Brigita Mlinarič, Metka Rašl, Andreja Bračič, Ida Emeršič, Gordana Zelenik, Dragica Golob, Klemen Vidovič, Tanja Ribič Vidovič, Majda Feguš.

Opravičeno odsotni: Suzana Komperšak, Marija Kokol, Valerija Kokot, Nevenka Rosić,, Boštjan Viher, Polonca Dovnik, Maja Zakelšek, Anja Bela.

Ad 1) Predsedstvo je sklepčno. Zapisnikar Klemen Vidovič.

Ad 2) Zapisnik 4. seje je soglasno potrjen.

Ad 3) Novosti na Z-Z

 • V oktobru je potekal je sestanek o specializaciji s področja urgentnih stanj in s področja promocije zdravja in integrirane obravnave oseb s kroničnimi boleznimi na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Člani delovne skupine so sklenili, da se medsebojno povežejo in določijo poklicne aktivnosti, ki bi jih imele dipl. m. s. specialistke (poslano na Razširjeni strokovni kolegij).
 • Preizkus strokovne usposobljenosti za izvajalce iz drugega odstavka 38. člena ZZDej-K se redno izvaja. V mesecu oktobru je bilo prijavljenih, kar 150 kandidatov.
 • Prvič je bil izpeljan tudi licenčni izpit za kolegico, ki že več kot 7 let ni aktivno opravljala dela babice. Licenčni izpit je kolegica uspešno prestala.
 • Strokovne službe Zbornice – Zveze aktivno pripravljajo program strokovnega jezika na ravni C1 in B2 skupnega evropskega jezikovnega okvirja (januar). Do konca decembra 2022 bo Zbornica – Zveza na svoji spletni strani, povezava (https://www.zbornica-zveza.si/), objavila:
  • program preizkusa slovenskega strokovnega jezika,
  • prijavnico za preizkus slovenskega strokovnega jezika,
  • termine načrtovanih preizkusov v letu 2023.
 • Z – Z je ponovno prejela prošnjo za podporo k ustanovitvi Visoke zdravstvene šole v Postojni – podal načelno podporo k ustanovitvi, saj se izvajalci zdravstvene dejavnosti že več let srečujemo s pomanjkanjem dipl. m. s.
 • Izvršna direktorica Zbornice – Zveze, Anita Prelec in Renata Nahtigal sta se udeležili redne letne skupščine Evropske babiške zveze, ki je po treh letih spletnih sestankov ponovno potekala v živo v Bruslju. Na skupščini so sprejeli strateški načrt dela za leto 2023.
 • Zbornica – Zveza je 13. in 14.10.2022 na Bledu, gostila 35 držav članic EFN in tako uspešno izpeljala 115. generalno skupščino EFN.
 • Delovna skupina za nenasilje je po 20 letih delovanja izdala priročnik z naslovom Nasilje NE! Priročnik za obravnavo nasilja v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih. Priročnik se osredotoča na obravnavo različnih vrst nasilja in pri tem pokaže, da sta za obravnavo nasilja najbolj pomembna sam odnos do nasilja in empatija do žrtve. Predsednica Zbornice – Zveze, Monika Ažman poda pobuda, da RSD v svojih regijah ponovno pripravijo izobraževanje.
 • Oktobra 2022 je potekala volilna seja volilnega telesa Zbornice – Zveze za volitev elektorjev v volilno telo predstavnikov poklicnih organizacij zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev in volitev kandidata Zbornice – Zveze za člana državne sveta. Na volilni seji sta se predstavila oba kandidata in sicer Monika Ažman in mag. Peter Požun. Izvoljena je bila Moniko Ažman, 152 elektorjev Zbornice – Zveze je bilo potrjenih.
 • Novembra 2022 je Zbornica – Zveza na slavnostni akademiji obeležila 95 let organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem, 30 let zborničnega delovanja in 30 let izhajanja strokovnega glasila Utrip. Na prireditvi so podelili tudi posebna jubilejna priznanja in zahvale za posebne dosežke v letu 2022. RSD so prejela jubilejna priznanja za izjemen doprinos pri izvajanju splošnih in strokovnih nalog društva v dobrobit članstva, strokovne in laične javnosti ter za skrb in krepitev pripadnosti strokovni organizaciji.
 • Sklep ORSD je, da bodo prispevala 0,50€ na člana posameznega RSD, kot prispevek za aktivnosti, ki jih Zbornica – Zveza organizira v sklopu 95-obletnice organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem.
 • RSD je podal predlog, da imajo s 1. 1. 2023 študenti smeri zdravstvena nega in babištvo, brezplačno članarino v času rednega študija (sklep stopi v veljavo s 1.1.2023).
 • Na sestanku RSD smo se dogovorili, da je pomembno poenoteno navajanje plačila kotizacij. V primeru, ko se izobraževanje organizira tako za člane kot za nečlane društva, kotizacije ostajajo poenotene, posameznim članom, pa se iz naslova bonitete članstva, na podlagi plačane članarine, lahko nudi različno visoke popuste.
 • Direktorat za zdravstveno nego pri MZ, zdaj ZN zastopa Nataša Vidnar
 • Častno razsodišče pripravlja prenovo Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi.
 • Potekala je 14. redna seja Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno in babiško nego, kjer je bila osrednja točka dnevnega reda prenos kompetenc z zdravnika na diplomirano medicinsko sestro – OBJAVLJENO V UTRIPU.
 • Oblikovan in sprejet je bil naslednji sklep: Glede na prvi odstavek 14. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema RSK ZBN kot pristojen RSK ni bil pozvan za pripravo stališča, na kakšen način se lahko izvede prenos pooblastil.
 • Pozvan je bil le RSK za družinsko medicino. Stališče RSK ZBN je, da podpiramo napredna znanja in razvoj zdravstvene nege, vendar pri prenosu pooblastil želimo, da so izpolnjeni tudi vsi drugi potrebni pogoji:
 • dodatne obremenitve obstoječega kadra zdravstvene nege niso dopustne, zato je prenos pooblastil možen le v okolju, kjer je bila izvedena okrepitev kadra;
 • v primeru prevzemanja novih nalog mora biti izvedeno dodatno usposabljanje v ustrezni obliki glede na vrsto in obseg pooblastil in odgovornosti;
 • s prenosom pooblastil mora povečani odgovornosti slediti tudi plačilo. Način prenosa pooblastila ne more biti enosmeren, ampak se mora s prenosom pooblastil strinjati tudi medicinska sestra, zdravstveni tehnik oziroma zdravstveni administrator, na katerega se tako pooblastilo prenaša. Če se ta ne čuti sposobnega za prevzem takšne odgovornosti, ni dolžan prevzeti pooblastila. Sklep stopi v veljavo takoj.

Ad 4) Poročilo o delu društva 2022 (priloga zapisniku)

Ad 5) Priprave na redni občni zbor – 24.2.2023

 1. Izvolitev organov občnega zbora
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Sprejem poslovnika delovanja občnega zbora
 4. Poročilo o delu Društva in finančno poročilo 2022
 5. Poročilo Nadzornega odbora
 6. Poročilo častnega razsodišča
 7. Plan dela za leto 2023

Delovno predsedstvo:

 1. Metka Rašl, predsednica
 2. Irena Klasinc
 3. Sergeja Zebec

Verifikacijska komisija:

 1. Irena Galun, predsednica
 2. Ida Emeršič
 3. Valerija Kokot

Zapisnikar: Klemen Vidovič

Overovatelja zapisnikarja:

 1. Natalija Matjašič
 2. Marija Kokol

Ad 6) Razno

 • Nabava šolskega defibrilatorja dogovor s SZŠ Ormož o predaji
 • Gledališka igra – 10.3.2023 Šest pižam
 • Predvidena SI
  • Januar
  • 10.01.23 Higiena rok z učnimi delavnicami.
  • 17.01.23 Uporaba varnih kanil, igel in brezigelnih konektov
  • 19.01.23 Temeljni in dodatni postopki oživljanja pri otroku.
  • Februar
  • 10.02.23 TPO z vključenim AED – modul obvezne vsebine.
  • 02.02.23 Ravnanje ob poškodbi pri delu, pri kateri obstaja možnost prenosa okužb.
  • 24.02.23 Kakovost in varnost v zdravstvu – modul obvezne vsebine.
 • Udeležba predsednice ob 60. obletnici DMSBZT Novo mesto.
  • SKLEP 1: Predsednica kupi darilo in ga preda ob obletnici DMSBZT Novo mesto.
 • Izplačilo Covid dodatkov za študente upravičeni tudi v času redne šolske prakse – denar je zagotovljen na Ministrstvu za obrambo. Večina Zavod v naši regiji je pripravila podloge za izplačilo opravljenega dela študentov. Denarja je še vedno dovolj na Ministrstvu za obrambo, ki še vedno rešuje prejete vloge študentov. (priloga: Poziv k oddaji zahtevkov za izplačilo dodatka po 77. členu ZDUPŠOP) – PRILOGA ZAPISNIKU
 • Na pobudo članstva se obvezne vsebine v 7. letnem licenčnem obdobju izvedejo tudi v soboto (nekateri se ne morejo udeležiti med tednom) Kakovost in varnost 2x, Etika in zakonodaja 2x in TPO z vključenim AED 4x.
  • SKLEP 2: Strokovna izobraževanja se izvedejo tudi ob sobotah. Etika in zakonodaja v zdravstvu – sobota 11.3.23 in TPO  z vključenim AED – sobota 7.10.23.
 • Vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi pozivamo, da so pozorni na iztek licenčnega obdobja. Bolničarji in zaposleni s srednješolsko izobrazbo pa, da se avgusta 2024 večini izteka 7 letno obdobje, ko morajo opraviti 3 obvezne vsebine (Etika in zakonodaja, kakovost in varnost in TPO z vključenim AED). – PRAVOČASNO OPRAVITE OBVEZNOSTI, DA NE BO DRUGO LETO TEŽAV.
 • Letos bo Slovesnost ob podelitvi srebrnih znakov potekala v Ormožu, v mesecu septembru – datum javimo, takoj, ko dobimo potrditve.
 • Predsednica bo pripravila razpis za Srebrne znake, ki bo objavljen na naši spletni strani društva, poslano v Zavode in objavljen v Utripu.
 • Komisija za priznanja bo sklicana v mesecu juniju.
 • Predlaga se izplačilo nagrad, sejnin za leto 2022.
  • SKLEP 3: Soglasno sprejet sklep o izplačilu sejnin in nagrad za leto 2022 in se izplača do konca meseca aprila.

Zapisnikar: Klemen Vidovič

Vir: Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj-Ormož