Zapisnik 3. seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož, 28.9.2018

Zapisnik 3. seje predsedstva DMSBZT Ptuj – Ormož, 28.9.2018

PRISOTNI : Sergeja Zebec, Sabina Čelan Bricelj, Metka Rašl, Tanja Ribič Vidovič, Jožica Lozinšek, Irena Klasinc, Irena Galun, Suzana Komperščak, Brigita Mlinarič, Andreja Bračič, Mira Gašparič, Boštjan Viher, Valerija Kokot, Bernarda Stajnko

Opravičeno odsotni : Marija Kokol, Dragica Golob, Anja Bela, Nevenka Rosić, Majda Feguš, Ida Emeršič

Dnevni red:
  1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev zapisnikarja
  2. Pregled zapisnika 2. redne seje
  3. Poročila iz strokovnih izobraževanj
  4. Poročilo iz ORSD/ja
  5. Priprave na Strokovno izobraževanje TPO z vključenim AED, Kakovost in varnost v zdravstvu
  6. Priprave na novoletno zabavo 7.12.18 – hotel Roškar
  7. Priprave Program dela za leto 2019 – planinski izlet, izpopolnjevanja (predlogi iz delovnih sredin)
  8. Začetek priprav na 50 obletnico DMSBZT Ptuj – Ormož
  9. Priprava seznamov MS, ki gredo v letošnjem letu v pokoj
  10. Razno

Zapisnik sestanka v .pdf